Voortgang

One Planet-resultaten

Samenwerken met de klant

We kunnen onze duurzame ambities alleen waarmaken in samenwerking met onze klanten en andere belanghebbenden. We helpen onze klanten met verduurzamen om deze ambities te realiseren. Zo worden ze One Planet Customers.

Leven binnen de grenzen van onze aarde

Wereldwijd leven we alsof we bijna twee aardbollen hebben. We teren dus in op natuurlijke reserves. Eneco Groep heeft de ambitie om de ketens waarin we actief zijn binnen de grenzen van onze aarde te brengen, samen met onze belanghebbenden, zoals klanten en omwonenden. Dit is vastgesteld in ons One Planet Plan.

Klanten helpen om One Planet Customer te worden

Onze ambities kunnen we alleen waarmaken samen met onze klanten, medewerkers, toeleveranciers en andere belanghebbenden. Uiteraard geven we zelf het goede voorbeeld. Met One Planet Company laten we zien wat we zelf doen. Maar wij hebben ook een gedeelde verantwoordelijkheid in de CO2-uitstoot van onze klanten en leveranciers; we willen bijdragen aan besparen en verduurzamen en waar nodig compenseren. Zo kunnen we veel klanten helpen om One Planet Customer te worden, klanten die op het gebied van energie en mobiliteit binnen de grenzen van de aarde leven.

Onze One Planet-doelstellingen

Onze activiteiten hebben impact op het milieu en onze omgeving. Impact op het milieu door emissies die bijdragen aan luchtverontreiniging, klimaatverandering en verzuring en de daarmee gepaard gaande negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, en impact op de omgeving door de projecten die we realiseren die invloed hebben op de leefomgeving van omwonenden.

Projecten samen met de omgeving vormgeven

Onze projecten dragen bij aan de energietransitie die lokaal plaatsvindt. De lokale omgeving heeft daarmee voor ons een belangrijke rol voor het realiseren van de gewenste groei van duurzame energie, omdat deze groei mede wordt bepaald door acceptatie van betrokkenen bij een project. Door het bouwen aan duurzame relaties creëren we partnerschappen en nieuwe impulsen die door zo veel mogelijk betrokkenen als winst worden beoordeeld.

Deze projecten kunnen alleen vorm krijgen door een menselijke relatie. Eneco Groep pakt de rol die het project en haar omgeving verder brengt zodanig op dat de omgeving aan het einde van de looptijd van een project aangeeft dat we welkom zijn voor een nieuw project. Dit is alleen mogelijk als je elkaar ziet staan, leert kennen, weet welke belangen er spelen en daar zo veel mogelijk rekening mee houdt. Zo ontdek je samen wat de mogelijkheden en kansen zijn. Dit proces verdient tijd en aandacht en is het enige pad dat we willen bewandelen om op een authentieke wijze duurzame energie van iedereen te realiseren.

Onze impact op het milieu binnen de draagkracht van de aarde brengen

Onze impact op het milieu spitst zich toe op klimaatverandering, biodiversiteit, luchtkwaliteit en circulariteit. Klimaatverandering heeft de grootste impact en daarmee onze prioriteit.

‘We maken veel meer op dan er hersteld kan worden’

Katinka Abbenbroek
WNF
Lees meer
Eneco Groep committeert zich aan de Parijse klimaatafspraken
Impact

Onze impact op klimaatverandering is het belangrijkst. Met name door het gebruik van aardgas is deze impact aanzienlijk. Aardgas wordt onder andere toegepast in onze gas- en warmtekrachtcentrales voor de productie van elektriciteit en stadswarmte en natuurlijk thuis of op kantoor bij onze klanten.

Doelstelling

Eneco Groep heeft zich gecommitteerd aan de Parijse klimaatafspraken om ruim onder de 2°C opwarming van de aarde te blijven, met een streven naar 1,5°C. Deze afspraken zijn vertaald naar ons bedrijf, inclusief onze leveranciers en klanten, met behulp van het Science Based Target initiative (SBTi) (http://sciencebasedtargets.org/). Dit resulteert in een maximale CO2eq-uitstoot over de gehele keten van 12,2 Mton in 20171en 11,2 in 2020.

Resultaat

De emissies van onze bedrijfsvoering, leveranciers en klanten zijn lager dan onze target gebaseerd op het 2°C-pad van het Science Based Target initiative. Onze CO2-uitstoot bedroeg in 2017 10,8 Mton CO2eq en ligt - met 16% reductie ten opzichte van 2015 - flink lager dan de doelstelling van 5% ten opzichte van 2015 (12,2 Mton) die het 2°C-pad weerspiegelt. Gedetailleerde informatie over de berekening van onze ketenvoetafdruk leest u hier.

De daling komt voornamelijk voort uit onze investeringen in duurzame energie, waardoor onze CO2-uitstoot per geleverde kilowattuur elektriciteit verder afneemt. Daarnaast was er in 2017 minder vraag naar aardgas en stadswarmte door het relatief warme jaar en de trend om huizen beter te isoleren.

Het wordt een steeds grotere uitdaging om ook de komende jaren structureel onder het 2°C-pad te opereren, doordat de hoeveelheid toegestane emissies stevig afneemt. Met onze doelstellingen en plannen voor de komende jaren verwachten we deze uitdaging waar te maken. In 2018 krijgen we inzicht in de emissies gerelateerd aan 1,75°C of indien beschikbaar 1,5°C, aangezien in de Parijse klimaatafspraken wordt gestreefd naar een maximale opwarming van 1,5°C.

De CO2-uitstoot van onze interne bedrijfsvoering compenseren we sinds 2008 via REDD+ en Gold Standard CO2-certificaten. Door de besparingen en het gebruik van duurzame energie in onze panden is nagenoeg alleen mobiliteit verantwoordelijk voor de voetafdruk van de interne bedrijfsvoering. Ook in 2017 is de CO2-uitstoot gecompenseerd om tot een klimaatneutrale interne bedrijfsvoering te komen. Bovendien is onze mobiliteitsvisie geïmplementeerd (zie luchtkwaliteit) om compensatie uiteindelijk overbodig te maken.

Streven naar No Net Loss van biodiversiteit voor nieuwe projecten
Impact

Onze impact op biodiversiteit spitst zich toe op emissies, ruimtegebruik, geluid en licht. We hebben in eerste instantie gefocust op de stikstofemissies. Het effect van onze stikstofemissies op biodiversiteit in natuurgebieden is onderzocht. De totale directe stikstofuitstoot door onze energiecentrales en mobiliteit is voor 2016 berekend op 1,3 miljoen kilogram. In natuurgebieden is stikstof vooral afkomstig van het verkeer en de landbouw. Onze centrales dragen beperkt bij (<1%) tot biodiversiteitsverlies, maar we zijn onderdeel van het probleem en willen bijdragen aan de oplossing.

Doelstelling

Onderdeel van onze One Planet-ambitie is om de natuur en de biodiversiteit met respect te behandelen en ernaar te streven dat onze activiteiten niet ten koste gaan van biodiversiteit (No Net Loss). Met pilotprojecten willen we inzichtelijk maken of het streven naar No Net Loss van biodiversiteit voor nieuwe projecten haalbaar is. Voor de stikstofemissies van onze bestaande installaties onderzoeken we mogelijkheden voor reductie en/of compensatie om tot No Net Loss te komen. In 2018 krijgen we hier verder inzicht in en nemen we besluiten.

Haagse Energiebeurs 2017

Op de Haagse Energiebeurs worden bezoekers geïnspireerd om thuis direct duurzaam aan de slag te gaan. Kinderen en hun ouders konden zich verwonderen over slimme warmte- en koude-oplossingen die nu al mogelijk zijn.

Resultaat
 • Eneco Groep is per 1 januari 2018 trotse partner van Het Nationale Park de Hoge Veluwe. We ontvingen ter ere van dit partnerschap in december 2017 bijna honderd gezinnen die samen met ons hun eigen duurzame kerstboom kwamen uitzoeken. Niet alleen was dit een informeel contactmoment en een bijzonder gebaar naar onze trouwe klanten, ook de natuur in het Park de Hoge Veluwe was hiermee geholpen. De dennenbomen groeiden namelijk op de unieke, open stuifzandgebieden en heidegebieden. Als de bomen daar niet verwijderd worden, zullen deze bijzondere landschappen dichtgroeien en verdwijnen. Het Nationale Park de Hoge Veluwe ontving in 2017 de Belleuropa Award. Dit is een Europese prijs voor het wildpark met de best beheerde biodiversiteit.
 • Windparken op zee bieden kansen en risico’s voor natuur. In ons windpark Luchterduinen hebben we onderzoek gedaan om nog beter te begrijpen wat de ecologische effecten zijn. Met deze kennis kan in toekomstige parken nog beter rekening gehouden worden met de natuur en kunnen kansen die wind op zee bieden voor de natuur beter benut worden. De funderingen en de stortsteen (tegen erosie) rond de funderingen bieden al een goede aanhechtingsplek voor allerlei dieren zoals mosselen en anemonen. Omdat de bodem tussen de funderingen met rust gelaten wordt, kan het bodemleven zich daar ook ongestoord ontwikkelen. Offshore windparken leveren dus niet alleen duurzame energie, maar kunnen ook een rol spelen in natuurherstel, met name van het bodemleven. Windpark Luchterduinen is mogelijk geschikt voor herintroductie van de platte oester, een belangrijke soort voor het Noordzee-ecosysteem die vroeger voorkwam ter plaatse van Luchterduinen, maar helaas verdwenen is. Eneco Groep verkent actief de mogelijkheden van oesterherstel in haar windparken. Na het ondertekenen van een intentieverklaring met Stichting De Noordzee in 2016, is in 2017 in samenwerking met diverse partners een eerste stap gezet door actieve inbreng in het ontwerpen van een concreet oesterherstelproject.
 • Ondertekening van het Den Haag Business Akkoord over Natuurlijk Kapitaal. Daarmee zegt Eneco Groep toe om natuurlijk kapitaal te integreren in besluiten, beleid en bedrijfsactiviteiten.
 • Lidmaatschap van de Community of Practice Verified Conservation Areas (VCA), een groep van bedrijven die een bijdrage aan natuurbescherming willen leveren. Het VCA-systeem faciliteert het certificeren van locaties en het vastleggen en uitvoeren van verbeterplannen gericht op biodiversiteit.
 • Diverse onderzoeken naar de impact van wind, biomassa en gascentrales op biodiversiteit.
Onze bijdrage aan schone lucht door investeringen in duurzame energie en mobiliteit
Impact

In de landen waarin wij actief zijn is de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door fijnstof, slechter dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert en soms zelfs hoger dan de Europese normen. Eneco Groep heeft een beperkte impact op deze luchtkwaliteit door de emissies van onze elektriciteitscentrales en onze mobiliteit, maar vindt het van belang bij te dragen aan schone lucht.

Doelstelling

Een bijdrage leveren aan schone lucht conform het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) door te investeren in duurzame energie, e-mobility te bevorderen met onze laadinfrastructuur en onze eigen mobiliteit te verduurzamen.

Resultaat

Voor de resultaten van onze investeringen in duurzame energie verwijzen we naar het hoofdstuk Groei in duurzame productie en capaciteit; resultaten op het gebied van e-mobility leest u bij Smart Sustainable Solutions. De resultaten van de verduurzaming van onze eigen mobiliteit staan vermeld in de volgende alinea.

Solar Team TU Eindhoven

Eneco en de TU/e (TU Eindhoven) werken samen aan de ontwikkeling van een nieuwe solarauto. De kennis van Eneco over elektrisch rijden wordt gebruikt bij realisatie van de ideale gezinsauto op zonne-energie. TU/e nam met een prototype deel aan de World Solar Challenge 2017 in Australië.

Duurzame mobiliteit

Minder reizen en duurzaam delen, met het openbaar vervoer (OV), elektrische (deel)auto’s en de oer-Hollandse fiets. Dat is onze mobiliteitsvisie voor 2020, die we in 2017 grotendeels geïmplementeerd hebben. We stimuleren het gebruik van het OV door een OV-vrijkaart ter beschikking te stellen, geschikt voor onbeperkt zakelijk gebruik en privé. Het alternatief maken we minder aantrekkelijk door de kilometervergoeding te verlagen. Vanaf 2018 rijden alle nieuwe zakelijke en arbeidsvoorwaardelijke leaseauto’s op elektriciteit of groen gas. Het alternatief voor de leaseauto is de eerder genoemde OV-vrijkaart aangevuld met een budget of een vergoeding ter hoogte van het leasebudget wanneer de medewerker aantoont privé elektrisch te rijden. We faciliteren private lease van elektrische auto’s via onze leasemaatschappij, omdat de markt deze optie nog niet biedt. De parkeergarage op ons hoofdkantoor kent een milieuzone om de meest vervuilende auto’s te weren. De slagboom gaat alleen open voor medewerkers voor wie het OV geen goed alternatief is en die in een auto rijden met een normuitstoot lager dan 200 gram CO2 per kilometer. Het gebruik van de fiets stimuleren we via het fietsplan. Dit plan is verruimd voor de elektrische fietsen.

Verduurzaming van onze ketens, inclusief circulariteit

Eneco Groep doet het liefst zaken met leveranciers die dezelfde passie hebben op het gebied van duurzaamheid. We zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke focus op kwaliteit en duurzaamheid leidt tot optimalisatie en innovatie. Met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) verleggen we accenten in het reguliere inkoopproces. Bij elk inkoopvraagstuk vragen we onszelf en onze leveranciers of de behoefte duurzamer ingevuld kan worden.

Onze leveranciers selecteren we - behalve op kwaliteit, service en kosten - ook op duurzaamheid. We verlangen van hen dat zij voldoen aan een minimaal niveau van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We vragen al onze leveranciers onze Supplier Code of Conduct te ondertekenen.

Verder willen we onze leveranciers stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen door verificatie van hun duurzame prestaties door externe partijen, waarvan EcoVadis onze preferred supplier is.

‘Voor 2030 hebben alle woningen en kantoren energielabel A’

Kees van Dijkhuizen
CEO ABN AMRO
Lees meer
Doelstelling
 • Een volledig duurzame inkoop waar circulariteit onderdeel van is. Ons streven in 2017 was om ten minste 90% van onze inkoopuitgaven te besteden bij leveranciers die onze Supplier Code of Conduct onderschrijven.
 • In 2020 minimaal 30% van onze strategische leveranciers op het niveau van ‘Performer’ krijgen en meer dan 60% op het niveau van ‘Leader’. Deze indeling is gebaseerd op onze vertaling van de waarderingen door drie gerenommeerde externe partijen.
 • Ook gaan we ons duidelijker profileren op het gebied van circulariteit om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse Circulaire Economie. Zo gaan we bijvoorbeeld grondstoffenpaspoorten opstellen om bewustere keuzes te kunnen maken voor grondstoffen in onze producten en assets. Ook gaan we met onze leveranciers samenwerken om ons restafval te scheiden voor hergebruik, waarmee we CO2-reductie realiseren.
Resultaat

In 2017 heeft 92% van onze leveranciers onze Supplier Code of Conduct onderschreven.

We hebben ons netwerk vergroot om meer te kunnen samenwerken aan duurzaamheid en om best practices en lessons learned uit de markt te halen en te delen. Onderdeel daarvan is de versterking van de samenwerking met FIRA en EcoVadis. (FIRA is een platform voor het versterken van de samenwerking met leveranciers door transparantie in ambities, kennis, best practices en prestaties; EcoVadis beoordeelt duurzaamheidsrelaties tussen klanten en leveranciers.) We hebben een door FIRA georganiseerde dag voor inkopend Nederland gehost in het auditorium van Eneco Groep, een assessment laten uitvoeren door FIRA, en een campagne voor een aantal belangrijke leveranciers laten uitvoeren door EcoVadis.

Ons beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) hebben we op basis van de nieuwe NEN-norm ISO20400 verbeterd en vertaald in meetbare kpi’s. Ook heeft FIRA ons MVI-niveau getoetst met een gap-analyse. Het resultaat is dat we goed op weg zijn met ons MVI-beleid, dat goed aligned is met onze One Planet-ambitie. Een aantal verbetersuggesties zijn gegeven, waaronder meer aandacht voor de wijze waarop we graag zien dat leveranciers verantwoord zaken doen en invulling geven aan de sociale MVO-criteria, naast de huidige focus op klimaat en milieu. In 2018 gaan we MVI verder doorvoeren, waarbij ook het MVI-functioneren van onze inkopers vertaald wordt in persoonlijke doelstellingen.

Dit jaar is een CO2-Hotspotanalyse uitgevoerd om per inkoopcategorie te bepalen waar de meeste CO2-uitstoot te verwachten is. Deze analyse is de basis voor de benodigde CO2- reductie en doelstelling om bij te dragen aan het commitment van Eneco Groep aan de Parijse klimaatdoelstelling.

Duurzame biomassa

Eneco Groep is positief over het verankeren van de duurzaamheidseisen voor biomassa in de SDE+, die van toepassing zijn voor houtpellets die mee gestookt worden in kolencentrales en in grote industriële stoominstallaties. Op dit laatste segment richt Eneco Groep zich nadrukkelijk, omdat hier met de industrie veel duurzaamheidswinst is te behalen en deze sector een belangrijke rol toebedeeld heeft gekregen in het behalen van de CO2-doelstelling in het regeerakkoord. Alleen biomassastromen die aan de strenge duurzaamheidscriteria voldoen, komen voor subsidie in aanmerking. Een nadeel is dat nu nog niet duidelijk is welke certificeringssystemen worden toegestaan om te voldoen aan de wettelijke eisen, terwijl Eneco Groep in de ontwikkeling van duurzame energie uit biomassa langetermijnverplichtingen aangaat. Ook zijn de duurzaamheidscriteria op nationaal niveau bepaald, terwijl de leveranciers een internationaal speelveld kennen. De nauwe overeenkomst tussen de wettelijke eisen aan de duurzaamheid van biomassa en ons eigen beleid, het Eneco Biomassa Charter, beschouwen wij als een erkenning.

Eneco Biomassa Charter

Het waarborgen van de duurzaamheid van onze biomassa volgens onze huidige standaarden is voor ons belangrijk, ook vanuit financieel oogpunt. Zoals gezegd komt alleen duurzame biomassa ten behoeve van industriële stoominstallaties in aanmerking voor SDE+-subsidie. Om binnen en buiten Eneco Groep draagvlak te garanderen, moet biomassa voldoen aan het Eneco Biomassa Charter. En natuurlijk moeten we afspraken met partners en belanghebbenden nakomen. Het aanbod van duurzame biomassa blijkt echter beperkt, terwijl de vraag stijgt vanwege nieuwe projecten met onze klanten. Samen met het onderzoeksbureau CE Delft hebben we gezocht naar alternatieve certificeringsschema’s waarmee een vergelijkbaar duurzaamheidsniveau kan worden gegarandeerd als met het NTA8080-schema (Better Biomass). Op basis van ons gezamenlijke onderzoek contracteert Eneco Groep, zolang niet duidelijk is welk certificatiesysteem wordt goedgekeurd, alleen FSC-gecertificeerde biomassa. Waar FSC tekortschiet, stellen we aanvullende eisen aan duurzaamheidscriteria (zoals broeikasgasbalans, koolstofschuld). Als alternatief kan worden gewerkt volgens het Nederlandse verificatieprotocol dat door de Nederlandse Overheid is opgesteld, dat een vergelijkbaar duurzaamheidsniveau garandeert.

Europese regelgeving

Een andere ontwikkeling op dit gebied is Europese regelgeving in het kader van de Clean Energy Package. Die zal ook duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa bevatten. De definitieve eisen die vanaf 2021 van kracht worden, gelden dan voor alle soorten biomassa voor nieuwe grotere bio-energieinstallaties. Het Europese Parlement stelt begin 2018 het definitieve pakket vast. Wij denken dat we hier met ons duurzaamheidsbeleid goed op voorbereid zijn. Voor de biowarmte-installatie (BWI) Utrecht hebben we met de gemeente Utrecht al vrijwillige afspraken gemaakt over het gebruik van gecertificeerde biomassa (FSC en Better Biomass). Met een aantal ngo’s (Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Utrecht en Milieudefensie) hebben we regelmatig overlegd over de duurzaamheidsbeoordeling van deze installatie en de biomassaketen. Hierdoor is bij deze ngo’s veel draagvlak ontstaan voor de ontwikkeling van deze installatie. De ngo’s hebben Eneco Groep actief ondersteund bij de discussies hierover in de lokale politiek.

Hoe anderen onze duurzame prestaties beoordelen

Duurzaamheidsbenchmarks en standaarden

Bedrijfsonderdeel

Onze score

Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers

Eneco

Oxxio

7,9 (was 7,0)

6,1 (was 4,3)

Greenpeace klassement Belgische stroomleveranciers

Eneco België

18 van de 20 punten

Carbon Disclosure Project

Eneco Groep

C-ranking

EcoVadis ESG score

Eneco Groep

Silver Ranking

Science Based Targets initiative (SBTi)

Eneco Groep

Als eerste Nederlandse bedrijf toegelaten

Voor een uitgebreide toelichting zie bijlage Anderen over onze duurzame prestaties

 1. De scope van onze ketenvoetafdruk is nog exclusief de overnames van Eni België, de windactiviteiten van De Wolff Verenigde Bedrijven en het 50% belang in LichtBlick.

Internationale expansie

Overnames in België en Duitsland

Eneco werkt aan het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland en daarbuiten. Door investeringen en acquisities versterken we onze positie als energieleverancier, dienstverlener of ontwikkelaar. Bijkomend voordeel is dat we door internationale groei de risico's beter kunnen spreiden.

België: Eni

Eneco België heeft medio 2017 de overname afgerond van Eni Gas & Power NV. Hiermee is Eneco België de op twee na grootste energieleverancier van België. Eneco België levert elektriciteit aan 579.000 particuliere en 47.000 zakelijke klanten en gas aan 397.000 particuliere en 31.000 zakelijke klanten. Door de overname van Eni is het aantal medewerkers bij Eneco Belgie gestegen naar circa 330.

Onze ambitie met deze overname is om de Belgische energiemarkt sneller te verduurzamen met 100% energie uit zon en wind. Eneco is nu de belangrijkste duurzame uitdager op de Belgische energiemarkt. Als voorloper blijft Eneco inzetten op 100% groene en lokaal geproduceerde energie. Eneco realiseerde dit al in 2016 voor de particuliere klanten, en ook in 2017 was dit het geval. De ambitie is om het aantal klanten dat duurzame energie afneemt nog verder uit te breiden.

Duitsland: LichtBlick

Eneco heeft een belang van 50% genomen in het Duitse LichtBlick. Dit bedrijf heeft circa 450 medewerkers en het hoofdkantoor zetelt in Hamburg. Het werd opgericht in 1998 en is nu de grootste onafhankelijke leverancier van groene energie aan particuliere en zakelijke klanten in Duitsland. Eind 2017 leverde LichtBlick duurzame elektriciteit aan ongeveer 470.000 particuliere en aan 66.000 zakelijke klanten. Verder namen meer dan 75.000 particuliere en 6.000 zakelijke klanten milieuvriendelijk gas af: een biogasmengsel van 5% of gas met 100% CO2-compensatie in het lopende jaar. Met in totaal bijna 620.000 klanten en een jaarlijks verkoopvolume van 2,5 terrawattuur elektriciteit en 1,6 terrawattuur gas is LichtBlick marktleider in groene energie in Duitsland.

Eneco ondersteunt de strategie van LichtBlick voor winstgevende groei, inclusief de acquisitie van klantenportfolio’s om het marktleiderschap in groene energie in Duitsland uit te breiden. Eneco en LichtBlick vormen samen een sterke speler, met grote investeringsmogelijkheden, gecombineerde ervaring in belangrijke energiemarkten, een groot klantenbestand en gemotiveerde medewerkers met een gedeelde visie op de nieuwe energiewereld. Onze gezamenlijke ambitie is om in Europa aan de veranderende behoeften van klanten te voldoen met groene en digitale producten en diensten.

Voor andere nieuwe internationale deelnemingen verwijzen we naar de paragraaf Nieuwe ventures.

Energy as a Service

Gemak voor de consument

De dienstverlening aan onze klanten staat centraal in onze activiteiten. We maken daarom alles rondom onze energielevering zo simpel en toegankelijk mogelijk, zodat onze klanten zelf zo veel mogelijk de regie over hun eigen energie krijgen.

In 2017 is onze dienstverlening aan onze Nederlandse klanten verder verbeterd. We combineren de nieuwste technische mogelijkheden met datgene wat onze klanten aangeven nodig te hebben. Inzicht in wat dit is, krijgen we vanuit verschillende klantpanels. Lastige handelingen of onnodig complexe toelichtingen vermijden we. Zo voeren steeds meer klanten online of via de app zelf handelingen uit wanneer het hun uitkomt. Mede hierdoor is de klanttevredenheid na contact voor Eneco-klanten aan het einde van het jaar gestabiliseerd op een mooie 7,6. In de competitieve energiemarkt waarin Eneco zich begeeft, is het aantal klantcontracten in Nederland en België (excl. Eni) licht afgenomen naar 4,2 miljoen aan het einde van het jaar. Eind 2016 was dit aantal nog 4,3 miljoen.

Verbeterde dienstverlening
Eneco-app

De vernieuwde app van Eneco is uitgebracht, met een aantal nieuwe functionaliteiten. Zo voorspelt de Tussenstand Tool de jaarnota. Klanten weten daardoor al ver van tevoren of ze aan het eind van het jaar geld bij moeten betalen of terugkrijgen, en kunnen hun gebruik daarop afstemmen. En klanten met zonnepanelen kunnen de energie die ze terugleveren eenvoudig volgen. Ook krijgen klanten via de app nog beter inzicht in hun verbruik. Daarmee vervult de app een sleutelrol in de service aan klanten. In 2018 wordt de app doorontwikkeld op basis van nieuwe technologie en klantinzichten.

Betaalproces

Het betaalproces is flink versimpeld. In één oogopslag ziet de klant nu via de app of op Mijn Eneco welke nota’s nog moeten worden betaald of al zijn betaald en over welke nota’s een betalingsregeling is afgesproken. Ook kan de betaling direct worden gedaan met iDEAL. Verder is het veel gemakkelijker voor klanten om hun meterstanden door te geven, het termijnbedrag te verhogen of verlagen, nota’s te downloaden en gegevens aan te passen. De jaarnota heeft een nieuwe opmaak en de informatie is logischer weergegeven.

HuisScan

De HuisScan geeft inzicht hoe klanten hun woning kunnen verduurzamen. Aan de hand van een aantal vragen over de woning en de woonsituatie zien klanten hoe ze energie kunnen opwekken of besparen. Een offerte aanvragen voor bijvoorbeeld isolatiediensten of zonnepanelen is meteen mogelijk.

Eneco forum en Toon forum

De merken Eneco en Toon kregen beide hun eigen forum. Zo spelen we nog beter in op verwachtingen en wensen van de forumleden. Tijdens een bijeenkomst op het hoofdkantoor van Eneco zijn de forumleden bijgepraat over deze verandering. Daarnaast is meer verteld over de nieuwste innovaties op Toon en over onze samenwerking met de TU Eindhoven. Ook op de Eneco Innovation Day in november waren forumleden aanwezig. Zij zijn echte ambassadeurs met grote betekenis voor andere klanten. Inmiddels laten beide fora een flinke groei zien in het aantal leden en activiteiten: het Eneco forum telt bijna 21.000 leden, het Toon forum circa 5.000.

Warmteklanten

Ook op het gebied van warmte werken we aan het intensiveren van de contacten met klanten. Dat doen we om ze beter te informeren, meer te betrekken bij hun eigen stadswarmte en invloed te geven op belangrijke beslissingen daarover.

Sinds 2017 is er een speciaal team van warmte-experts bij de klantenservice van Eneco. De functionaliteit van Mijn Eneco, de Eneco-app en mijnaansluitingen.nl voor warmteklanten is verder verbeterd. De specificatie van de kosten voor warmte op de Eneco factuur is uitgebreid en transparanter gemaakt. Eind 2017 is gestart met een intern verbeterproject om alle klantprocessen en de klantbeleving daarbij te verbeteren.

In 2017 zijn er vier bijeenkomsten geweest met de klantenklankbordgroep en met het klantpanel in Utrecht. Daarnaast zijn er in Utrecht, Den Haag en Rotterdam open dagen georganiseerd waarbij klanten de warmte-energiecentrales van binnen konden bekijken.

Introductie nieuwe producten en diensten

In 2017 is er opnieuw hard gewerkt aan de introductie van nieuwe producten en diensten voor consumenten. Een speciaal team heeft ideeën daarvoor in de markt getoetst en aangescherpt. Dit team kan snel schakelen, omdat het werkt volgens de Lean Startup-methode. Hierdoor wordt al vroeg in het proces bijgestuurd op basis van klantfeedback.

ZonneHub

Klanten die zonnepanelen willen, maar geen eigen dak hebben, kunnen via Eneco ZonneHub panelen leggen op een dak in de buurt. ZonneHub is een pilot die Eneco Smart Energy en Eneco Consumenten in samenwerking uitvoeren. Op 23 oktober werd in Etten-Leur de eerste ZonneHub geopend. Eind 2017 waren er drie daken met een ZonneHub.

Eneco HollandseZon

Dankzij de gunstige subsidieregeling komen er veel zonneparken op de markt, en Eneco wil haar klanten graag zonnestroom aanbieden. Daarom is op 1 november Eneco HollandseZon geïntroduceerd, 100% groene stroom uit Nederlandse zonneparken. Een mooie aanvulling op ons product Eneco HollandseWind.

Proef met Uurprijzen

In de pilot Uurprijzen betaalt de klant geen voorschot voor stroom, maar wordt het werkelijke stroomverbruik direct maandelijks afgerekend. De klant betaalt de inkoopprijs voor de stroomplus een vast maandbedrag voor de dienstverlening. De klant krijgt via de app 24 uur van te voren inzicht in de APX handelsprijs. Wanneer er veel stroom beschikbaar is, kan de stroom zelfs gratis zijn (Happy Power).

Nieuwe diensten voor Toon

Inmiddels is Toon, de slimme thermostaat die inzicht geeft in energieverbruik en kosten, bij 350.000 huishoudens in Nederland geïnstalleerd. Daarmee is Toon – zowel in Nederland als Europa – marktleider in deze groeiende markt van slimme thermostaten. Hoewel dit aantal achterblijft bij de eerder afgegeven hoge ambitie, is Eneco heel tevreden en wordt er verder gebouwd aan Toon als hart van het slimme huis. Ook internationaal bouwt Eneco aan een sterk merk, met verschillende partners in verschillende landen. Daartoe is Toon in 2017 gepositioneerd als zelfstandig merk. Toon werd al in België aangeboden. Sinds oktober 2017 wordt Toon ook door onze nieuwe partner, het energiebedrijf Viesgo, aangeboden aan Spaanse huishoudens. Daarnaast zijn er verschillende Toon-pilotprojecten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gestart.

Sinds 2017 zijn er nieuwe, slimme functies voor Toon beschikbaar die klanten helpen besparen en meer comfort en inzicht bieden.Ten eerste is Toon uitgebreid met een functie die waakt over de cv-ketel. Zo krijgen klanten voortaan een bericht wanneer onderhoud nodig is of een storing aan de cv is opgetreden. Daarnaast wordt hen geadviseerd contact op te nemen met een monteur en verwezen naar de servicemogelijkheden van Eneco. In december is de nieuwe Toon-app verschenen. Die is voorzien van een Verspillingschecker die adviseert waar de klant kosten kan besparen door de energieverspillers aan te pakken. Toon stuurt ook klanten die een slimme meter hebben een tussenstandbericht. Zo weten ze of ze bij hun jaarnota naar verwachting moeten bijbetalen of geld terugkrijgen. Toon kan eventueel adviseren het termijnbedrag aan te passen.

Toon Innovators

Dankzij de campagne over de nieuwe diensten op Toon zijn er ruim 1.500 nieuwe Toon Innovators bijgekomen. De groep Innovators bestaat nu uit ruim 4.300 klanten. Dit zijn klanten die hun Toon-data openstellen en die we kunnen benaderen voor onderzoek. Zo hebben 1.000 Innovators al in oktober de nieuwe Toon-app kunnen testen.

Toon.nl 

In juni is Toon.nl gelanceerd. Toon.nl maakt het voor klanten eenvoudiger om al hun hulpvragen rondom het gebruik van Toon te stellen. De verbeterde online service van Toon.nl moet bijdragen aan de klanttevredenheid.  

Oxxio verbetert online service

Oxxio positioneert zich met voordelige groene energie, maar is vooral onderscheidend door de app die energiezaken eenvoudig maakt voor de klant. Oxxio’s online service is zo verbeterd dat klanten praktisch al hun servicehandelingen en vragen in de app kunnen afhandelen. Gemiddeld 55.000 unieke klanten raadplegen maandelijks de app. Er worden 29% meer zelfservice-handelingen in de app gedaan dan in 2016. Met de chatbot in de app – Energiebuddy O. – kunnen klanten 24/7 in gesprek met Oxxio en krijgen ze proactief energieadvies. Het nieuwe app-design is visueel sterk en verrassend. Daarmee verleiden we de doelgroep, de millennial (de prijsbewuste en internet-minded generatie geboren tussen 1981 en 2000), steeds beter om de app te gebruiken. De Oxxio app wordt dan ook goed gewaardeerd door de Oxxio klanten met een rating van 3,6 sterren voor IOS en Android (op een schaal van 1 tot 5). De app wordt ook continu doorontwikkeld. Eind 2017 is een pilot gestart waarin we het inzicht in de app verder brengen naar inzicht per apparaatcategorie. Zo wordt de klant sneller en makkelijker geholpen, op een zelfgekozen tijdstip.

Eneco België is fan van de klant

Eneco België staat bekend om de uitstekende klantenservice. ‘Fan van de klant’ is de leidraad van de onderneming. De klantenservice van Eneco België werd door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) beoordeeld met 5 sterren. Consumentenbelangenvereniging Test-Aankoop prees de expertise van de medewerkers waarmee ze de klanten hielpen.

Klanttevredenheid bij LichtBlick

Door Kundenmonitor Deutschland werd LichtBlick in 2017 voor de negende keer op rij uitgeroepen tot energieleverancier met de grootste klanttevredenheid en de beste service. Voor de derde opvolgende keer noemden consumentenonderzoeksinstelling YouGov en de Duitse krant Handelsblatt LichtBlick het meest overtuigende energiemerk van het jaar.

Eneco Innovation Day 2017

Het hoofdkantoor van Eneco werd ook in 2017 omgetoverd tot Capital of Innovation. Doel is te ervaren hoe de stad van de toekomst eruit ziet en inzicht te bieden aan welke innovaties Eneco Groep en zijn partners werkt om de energietransitie te versnellen.

Werken aan regelgeving

LichtBlick initieert en bevordert een aantal hervormingen in de Duitse regelgeving rond energie die de gedecentraliseerde en duurzame strategie van het bedrijf ondersteunen. Bijvoorbeeld met een initiatief voor het klantvriendelijk labelen van elektriciteitstarieven, en met het eerste grootschalige project met 3000 huurders in een Berlijnse woonwijk die LichtBlick zonne-energie van het dak aanbiedt. Daarmee startte het bedrijf een debat over eerlijke regelgeving voor elektriciteit voor huurders, die in 2017 in een nieuwe wet is opgenomen.

Dienstverlening aan zakelijke klanten

Ook dit jaar hebben we gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening door nog beter in te spelen op de wensen en behoefte van de zakelijke klant. Dit hebben we gedaan door dichter bij de klant te staan, door te luisteren en het gesprek aan te gaan.

Verbeteringen

In 2017 hebben meer zakelijke klanten een Vaste Contactpersoon gekregen. We werken vanuit brancheteams. De Vaste Contactpersoon weet wat er speelt in de branche van de klant en kan passend adviseren bij de bedrijfsvoering.
Om het contact met Eneco Zakelijk nog makkelijker te maken, zijn we een pilot gestart met WhatsApp voor klanten in de horecabranche. Als deze pilot succesvol is, maken we dit kanaal voor meer klantgroepen toegankelijk en voegen we meer digitale kanalen toe.

We hebben ervoor gezorgd dat klanten via iDEAL kunnen betalen. Ook is het nu mogelijk om via de App de meterstanden door te geven. Aan de hand van de doorgegeven meterstanden volgt er een advies over het termijnbedrag. Het termijnbedrag kan de klant vervolgens zelf via de App aanpassen. We zien dat de inspanningen voor de dienstverlening bijdragen aan een verbetering op de Net Promoter Score en de klanttevredenheid na contact. Verder hebben we hard gewerkt aan het versimpelen en automatiseren van een deel van onze processen. Hierdoor kunnen we nog beter op klantenvragen inspelen en leggen we de basis voor verdere digitalisering en selfservice.

Nieuwe diensten en producten

We zien dat klanten steeds meer zoeken naar lokale initiatieven voor duurzame energie. Om daarop in te spelen, bieden we nu Eneco HollandseWind® uit Amsterdam en Eneco HollandseZon® aan. Zo helpen we mee aan het vergroenen van zakelijk Nederland.

Met de campagne ‘Laat de nieuwe wereld voor je bedrijf werken’ inspireren we ondernemend Nederland te kiezen voor duurzaamheid en nieuwe diensten, met als voorbeelden elektrisch laden en onze HollandseWind en HollandseZon. Het nieuw ontwikkelde Eneco EnergieKompas helpt hierbij in de werving van nieuwe klanten. Deze online tool biedt mkb’ers de mogelijkheid om hun volgende stap in verduurzaming te bepalen. Met de informatie die Eneco Zakelijk verzamelt door middel van een vragenlijst, kunnen we bovendien de klantprofielen verrijken. Dit biedt kansen om in de toekomst scherpere proposities te ontwikkelen.

Groei in datagedreven diensten

Het aantal klanten met BiedOptimaal groeide met 25%. Een groot deel maakt gebruik van slimme datagedreven oplossingen die helpen bij de optimalisatie van dagelijkse biedingen op de energiehandelsbeurs APX. Het aantal klanten met EnergieRadar voor handelsenergiemomenten op de langere termijn steeg met 173%.

AgroEnergy succesvol

De dienstverlening aan glastuinders is sterk gegroeid in 2017. De dienstenomzet verdubbelde ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal BiedOptimaal abonnementen steeg van 107 naar 127. BiedOptimaal zorgt dat de tuinder automatisch de best mogelijke APX-bieding doet. BiedOptimaal is ook beschikbaar voor glastuinders die een andere energieleverancier hebben. Het aantal klanten dat werkt met onze automatische energie-inkoopstrategie (EnergieRadar) groeide van 8 naar 27. Verder introduceerde AgroEnergy in 2017 het Energiebesparingsplan voor tuinders en Energiebeheer, in co-creatie met enkele klanten. Met Energiebeheer neemt AgroEnergy het energiemanagement van de klant vrijwel helemaal over.

AgroEnergy beschikt sinds eind 2017 over een dataplatform, waarmee we de datagedreven dienstverlening snel en goed kunnen doorontwikkelen. Als eerste is een nieuw klantinzicht opgeleverd in de EnergieMonitor, een analyse-omgeving voor energiekosten.

Client Sources

Partner van de klant

Nederland heeft grote ambities voor de verdere ontwikkeling van duurzame opwekcapaciteit. Eneco Groep heeft in haar strategie opgenomen aan deze energietransitie bij te dragen door duurzame assets, zoals wind, zon en biomassa, langjarig te koppelen aan klanten. We ontwikkelen deze opwekcapaciteit voor en soms ook met de klant. Dit noemen we Client Sources.

Client Sources

Met het strategische groeidomein Client Sources kan Eneco bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsafspraken waaraan bedrijven zich gecommitteerd hebben. Soms gedreven door afspraken die in groepsverband gemaakt worden, zoals de RE 100 (Renewable 100), soms gedreven door focus op bijvoorbeeld een notering in de Dow Jones Sustainability Index. Er is een algemene tendens dat klanten willen weten waar hun stroom vandaan komt. Door een keuze te maken uit Nederlandse bestaande en nieuwe opwekcapaciteit, bijvoorbeeld zonne- of windparken, draagt de klant daadwerkelijk bij aan de groei van de duurzame opwekcapaciteit. Dit in tegenstelling tot het afnemen van Europese Garanties van Oorsprong (GvO), waarbij de output van de duurzame opwekcapaciteit in het land van herkomst blijft.

Eneco België is een pionier in het betrekken van de bewoners bij het opzetten van windmolenprojecten. We doen dit al een aantal jaren met succes, onder meer met projecten door coöperaties (Campina Energie, Bronsgroen, Energent) en met obligaties (Tivano – windmolenpark Gouwy). Ook ontwikkelde Eneco België als eerste een crowdfundingsactie voor een windpark in Boneffe. Na slechts twee weken werd deze actie wegens het grote succes vroegtijdig afgesloten. Daarna werd een vergelijkbare aanpak gehanteerd voor een windpark in Zeebrugge, waarin omwonenden als eerste de kans kregen om te participeren.

Corporate PPA

De basis van het groeidomein Client Sources zijn langetermijncontracten waarbij een klant direct aan een asset wordt gekoppeld. Zo'n contract noemen we een Corporate PPA (Corporate Power Purchase Agreement). Eneco richt zich hierbij vooral op de Nederlandse, Britse en Belgische markt. In deze Corporate PPA’s maakt Eneco afspraken met de klant over zijn commitment voor langjarige afname uit een windpark of zonnepark. Dit kunnen afspraken zijn over de elektriciteitsprijs, de Garanties van Oorsprong (GvO) of het delen van risico’s die verbonden zijn aan het ontwikkelen van een wind of zonnepark. Dit biedt voor zowel Eneco als de voor klant voordelen.

Voordelen voor de klant

Ten eerste levert de klant een bijdrage aan de groei van de duurzame opwekcapaciteit. Daarbij biedt een Corporate PPA waarde voor de reputatie van de klanten en de merkwaarde van hun producten. Klanten laten hiermee zien waar ze voor staan en creëren een positieve merkbeleving bij hun eigen klantgroep. Een voorbeeld is de communicatie van NS bij het bereiken van de mijlpaal dat de treinen in Nederland sinds 2017 volledig op windstroom rijden.

Dankzij de langjarige afspraken over de afname van energie uit wind of zon en over de prijs en prijsbandbreedte kunnen klanten grote prijsverschillen en de negatieve effecten daarvan beperken. Dit biedt de klant financiële voordelen.

Door de langetermijnrelatie en de kennis van en het begrip voor elkaars vakgebied wordt het voor de klant en de markt mogelijk om samen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de verdere verduurzaming van de (productie)keten van de klant. Verder worden door opdrachtgevers steeds meer eisen gesteld aan de mate waarin bedrijven duurzaam ondernemen en ook daarvoor zijn Corporate PPA’s uitermate geschikt.

Voordelen voor Eneco

Een langjarig commitment van klanten geeft een stevig fundament om te investeren in duurzame opwekcapaciteit, al dan niet met subsidie. Langjarige afspraken verkleinen het risico voor de ontwikkelaars van duurzame opwekcapaciteit zoals Eneco en maken daarmee nieuwe projecten beter financierbaar door de markt. Dit vliegwiel is cruciaal om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland.

Langjarig partnerschap

In een Corporate PPA gaat een klant een overeenkomst aan voor de afname van elektriciteit voor 5 tot 15 jaar. We verkennen voor iedere klant individueel de structuur die het beste aansluit bij de strategie van de klant. Dit zijn intensieve trajecten, waarbij verschillende disciplines van beide organisaties actief zijn betrokken.

Met de klanten waarmee we een Corporate PPA sluiten, bouwen we een langjarig partnerschap op. Samen bepalen we hoe de klant waarde kan creëren met de langjarige koppeling aan een wind- of zonnepark. We stellen samen een groeipad op naar een 100% duurzame energievoorziening, gebruikmakend van innovatieve producten en diensten van Eneco die bijdragen aan de energietransitie van het bedrijf en die de volatiliteit van het energienet dempen door het groeiende aandeel in duurzame opwekcapaciteit.

De koplopers in de Nederlandse markt waarmee we Corporate PPA's aangaan, zijn belangrijk voor de energietransitie. Ze spelen een rol in de verdere verduurzaming van hun sector of waardeketen. Samen met deze klanten onderzoekt Eneco hoe ook andere partijen betrokken kunnen worden in verdere verduurzaming. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Heineken in Zoeterwoude waar vier windmolens van Eneco staan. Een goede basis voor Eneco om samen met Heineken in het samenwerkingsverband De Groene Corridor (samen met andere bedrijven en instellingen) te werken aan CO2-neutraal transport in de logistieke keten tussen de brouwerij in Zoeterwoude en de haven van Rotterdam. Eneco bijdrage omvat nieuwe duurzame lokale opwekcapaciteit en de gezamenlijke verkenning van de haalbaarheid van het businessmodel voor mogelijke emissieloze brandstoffen zoals elektriciteit (in accu’s) of waterstof (in brandstofcellen).

Resultaten

In de afgelopen jaren heeft Eneco in Nederland al contracten gesloten met bijvoorbeeld NS, Fuji en Unilever. In het Verenigd Koninkrijk zijn Honda, Heineken en Mars gecontracteerd. Het strategisch groeidomein Client Sources hebben we in 2017 samen met onze klanten verder doorontwikkeld. In 2017 heeft Eneco daarbinnen contracten gesloten met Google, gemeente Den Haag, KPN en Schiphol Group. De besprekingen met een aantal geïnteresseerde klanten in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, zowel uit de corporate sector als de publieke sector, zijn in volle gang. Eneco heeft hiermee een duidelijke trend ingezet, waardoor er steeds meer bedrijven en openbare instellingen geïnteresseerd zijn in een Corporate PPA.

Google

Gemeente Den Haag

KPN

Schiphol Group

Afname door het Datacenter van Google in Delfzijl van de volledige output van het zonnepark Sunport.

Afnamecontract van 15 jaar voor de elektriciteitsvraag van gemeente Den Haag uit lokale, bestaande en nieuwe energiebronnen in Nederland.

Afnamecontract voor 10 jaar voor elektriciteit uit windparken in de Noordzee

Afnamecontract voor 15 jaar voor luchthavens in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Lelystad, waarbij gestart wordt met wind uit bestaande Nederlandse windparken en vanaf 2020 voor 100% uit nieuw te bouwen windparken.

Ontwikkeling van Client Sources

De kennis die is opgedaan met de grootste bedrijven (in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk) wordt ingezet om in 2018 voor kleinere bedrijven producten en diensten te ontwikkelen waarmee ook deze bedrijven zichtbaar en herkenbaar gekoppeld worden aan specifieke duurzame opwekcapaciteit. Op deze wijze zal Client Sources voor de gehele zakelijk markt beschikbaar zijn en bijdragen aan de energietransitie van Nederland.

Groei en verduurzaming warmte en koude

Eneco draagt in Nederland actief bij aan de transitie van gas naar andere warmtebronnen. Het doel is alle stakeholders te laten zien dat warmte een reëel alternatief kan zijn, afhankelijk van de situatie per wijk. Op diverse niveaus, bij de provincie, gemeenten en bij woningcorporaties, is Eneco betrokken bij deze transitie.

Warmtetransitie

Als deelnemer aan Warmtealliantie Zuid-Holland heeft Eneco commitment uitgesproken aan de Warmterotonde en een open warmtetransportnetwerk. Onze voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe hoofdtransportleiding van Rotterdam-Noord naar Den Haag past in de plannen van de alliantie. In 2017 is hard gewerkt aan de planvorming voor de aanleg in nauwe samenwerking met de zes betrokken gemeenten. Een concept-voorkeurstracé wordt in 2018 verder uitgewerkt. Ook nemen we deel in de Geothermie-alliantie, waarin we met lokale partners werken aan de winning van aardwarmte in Zuid-Holland.

Verduurzaming warmtenetten

In september 2017 is Eneco op industrieterrein Lage Weide gestart met de bouw van een BioWarmte Installatie (BWI). Deze levert vanaf begin 2019 duurzame warmte aan onze warmteklanten in Utrecht en Nieuwegein. Het is voor Eneco de eerste grote stap op weg naar duurzamere stadswarmte in Utrecht. In Ypenburg en Utrecht lopen pilots met het verlagen van de temperatuur en het 'verslimmen' van het warmtenetwerk. Zo wordt het netwerk efficiënter en dus duurzamer, zonder dat klanten comfort inleveren.

Ook werken we samen met partijen aan het ontwikkelen van duurzame warmteconcepten als alternatief voor verwarming met aardgas. Met woningcorporatie Portaal tekenden we een intentieovereenkomst om de haalbaarheid te onderzoeken van Nul op de Meter-hoogbouwwoningen met stadswarmte in Utrecht Overvecht.

Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services en Eneco gaan samen onderzoeken of met de restwarmte die vrijkomt bij de vergisting van slib een naburige woonwijk kan worden verwarmd. De zuiveringsinstallatie kan in ruim 60% van de warmtebehoefte van de wijk Harnaschpolder voorzien.

Samen met woningbouwcorporaties zijn ook renovatieprojecten opgeleverd. Zo zijn met Woonstad Rotterdam vier flats omgebouwd van verwarming met aardgas naar stadswarming.

Groei aantal warmtegebruikers

In 2017 heeft Eneco weer verschillende overeenkomsten gesloten voor warmte-projecten, zoals Florence Nightingale (Den Haag), Hoog Catharijne (Utrecht) en The View (Rotterdam). De uitvoering volgt in 2018 en 2019.

In totaal zijn er in 2017 ongeveer 5000 nieuwe woningequivalenten (WEQ) gerealiseerd, verdeeld over woningen, winkels en kantoor- en bedrijfsgebouwen. Een woningequivalent (1 WEQ) staat voor het gemiddeld energieverbruik per woning, ongeveer 29 GJ per jaar. Een kantoorgebouw verbruikt een veelvoud daarvan. We hanteren WEQ als maat om het verbruik van woningen en kantoren bij elkaar te kunnen optellen.

Leveringsbetrouwbaarheid op orde

Via ons bedrijfsvoeringscentrum bewaken we de warmtebronnen en -netwerken, maar ook alle windmolenparken van Eneco. In 2017 is daar het monitoren en bewaken van de pilot met zogenoemde floating solar-panelen in de Slufter op de Maasvlakte bij gekomen.

Operationeel is de leverbetrouwbaarheid goed op orde onder andere door structureel verbeteringen van het hoofdtransportnet van Utrecht. Daarnaast worden lekkages opgespoord met vernieuwende technieken zoals thermische luchtfotografie en de 'smart ball', een bal met lekdetectie op basis van sonar die in de leiding gebracht wordt en per gsm zijn positie doorgeeft. Ook wordt het warmtenet slimmer, te beginnen door in de wijk Ypenburg verbruiksdata en stuurdata te verzamelen om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Individuele warmteoplossingen

Eneco zet zich in om versneld woningen van het gas af te helpen, met behoud van comfort. Naast collectieve oplossingen richt Eneco zich ook op individuele oplossingen, zoals de in samenwerking met Inventum ontwikkelde WarmteWinner. Daarnaast hebben we in 2017 diverse pilots gedaan met elektrische oplossingen om woningen te verwarmen, waaronder met de start-up Nerdalize.

Duurzame productie en capaciteit

Eneco Groep ontwikkelt assets waarbij onze klanten centraal staan. Daarvoor investeren we in de groei van duurzame productie via windparken en zonne- en biomassacentrales alsmede in innovatieve technieken om de groei te versnellen.

We betrekken onze klanten maximaal bij deze ontwikkelingen: als afnemers, als mede-ontwikkelaars, als leveranciers, als aandeelhouders en als participanten. We kiezen ervoor om onze productiemiddelen in binnen- en buitenland te ontwikkelen in een directe verbinding met onze klanten en met de lokale omgeving.

Levering aardwarmte Bergschenhoek

In 2017 is Warmtebedrijf Bergschenhoek gestart met de boring naar aardwarmte in Bergschenhoek.
Begin 2018 zal gestart worden met produceren van warmte uit deze aardwarmtebron. AgroEnergy levert deze warmte aan de omliggende tuinbouwbedrijven.

Duurzame productie en levering

Eneco Groep levert duurzame energie die zij deels produceert en deels afneemt van andere producenten. Het aandeel duurzame energie uit eigen productie en afnamecontracten in de totale levering van elektriciteit bedroeg in 2017 28% exclusief de acquisities in België en Duitsland. Dit is in lijn met 2016.

De totale duurzame capaciteit en productie in 2017 bleef vrijwel op peil. Hierbinnen nam de eigen duurzame productiecapaciteit toe met 7% tot 1,1 GW, terwijl de omvang van Power Purchase Agreements (PPA’s) met andere eigenaren van duurzame productiecapaciteit met 8% afnam tot 1,0 GW. Daarnaast produceert onze biomassacentrale Bio Golden Raand, naast duurzame elektriciteit, sinds 2017 ook duurzame stoom. Dit zorgt weliswaar voor een hogere efficiency, maar telt niet mee in deze index.

Aan de toename van onze eigen duurzame capaciteit in Nederland werd bijgedragen door de overname in 2017 van de windactiviteiten van De Wolff Verenigde Bedrijven, waarmee 17 windparken aan onze portefeuille zijn toegevoegd. Ook In België en het Verenigd Koninkrijk nam de eigen duurzame capaciteit toe door enkele nieuwe zonneparken. Tegenover deze groei van eigen capaciteit stond een afname van Wind-op-land PPA’s in Nederland.

Eind 2016 vond de financial close plaats van Norther, het grootste windpark op zee van België. Norther bestaat straks uit 44 MHI Vestas 8.4 MW windturbines. Het maximaal totaalvermogen wordt 370 MW. Het park komt 23 kilometer uit de kust te liggen, tussen Oostende en Zeebrugge. De bouw start in het voorjaar van 2018. Vanaf de zomer van 2019 produceert het park energie voor zo’n 400.000 gezinnen. Eneco Groep is samen met partner Diamond Generating Europe (onderdeel van Mitsubishi Corporation) via een 50/50 samenwerkingsverband voor de helft eigenaar van het park. De andere 50% is van partner Elicio.

Levering energie

TWh

2017

2016

Electriciteit

21,5

17,0

Gas

45,3

40,8

Warmte

2,8

2,9

Totaal

69,6

60,7

De groei in elektriciteits- en gasleveringen werd met name gerealiseerd door onze acquisities in België en Duitsland. Door de toename van het leveringsvolume daalt het aandeel duurzame elektriciteit inclusief deze acquisities naar 23%.

.

Geproduceerd (GWh) 1)

Totaal

NL

B

UK

F

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Biomassa

233

468

233

467

-

1

-

-

-

-

Zon

136

70

39

4

54

37

27

13

16

16

Hydro

2

2

-

-

-

-

-

-

2

2

Wind op land

2.943

2.767

1.950

1.850

556

549

437

367

-

-

Wind op zee

1.523

1.472

957

923

566

549

-

-

-

-

Subtotaal duurzaam

4.837

4.778

3.179

3.244

1.176

1.136

464

380

18

18

Conventioneel

3.380

3.109

3.380

3.109

-

-

-

-

-

-

Warmtekrachtkoppeling

2.114

2.152

2.114

2.152

-

-

-

-

-

-

Totaal

10.331

10.039

8.673

8.505

1.176

1.136

464

380

18

18

1) Inclusief ingekochte productie.

Productiecapaciteit (MW) 2)

Totaal

NL

B

UK

F

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Biomassa

54

57

54

56

-

1

-

-

-

-

Zon

212

79

105

4

60

45

34

17

13

13

Hydro

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

Wind op land

1.343

1.488

878

1.022

271

272

194

194

-

-

Wind op zee

427

427

249

249

178

178

-

-

-

-

Subtotaal duurzaam

2.036

2.051

1.286

1.331

509

496

228

210

14

14

Conventioneel

522

560

522

560

-

-

-

-

-

-

Warmtekrachtkoppeling

507

507

507

507

-

-

-

-

-

-

Totaal

3.065

3.118

2.315

2.398

509

496

228

210

14

14

2) Inclusief controlled capacity derden.

Smart Sustainable Solutions

Nieuwe producten en diensten

Innovatie is essentieel in onze transformatie van energieleverancier naar energiepartner. We richten ons op vijf kansrijke gebieden waarbinnen we diensten en producten ontwikkelen: Smart Home, E-mobility, Smart Outdoor, Smart Buildings en Flexdiensten.

Voor en door klanten

Met onze Smart Sustainable Solutions veranderen we van energieleverancier in energiepartner. We helpen klanten om mee te doen aan de energietransitie door het eenvoudig te maken en door de instapprijs toegankelijk te houden. We leveren slimme diensten en ontzorgen de klant. Hoe meer we het pakket slimme diensten uitbreiden, hoe relevanter we zijn en blijven voor onze klanten.

Eneco Groep gelooft in een open samenwerking en co-creatie met klanten, ventures, partners, medewerkers en alle andere partijen die technologie en creativiteit gebruiken om de smart energy-oplossingen van morgen, vandaag al beschikbaar te maken.

Living Lab Scheveningen

Gemeente Den Haag en Eneco Groep starten Living Lab Scheveningen. Slimme lichtmasten (Smart City Hubs) spelen daarbij een belangrijke rol. Verschillende diensten en toepassingen zullen bijdragen aan een veiliger en aantrekkelijker Scheveningen.

Smart Home
Toon

Quby is de ontwikkelaar van Toon, de slimme thermostaat die inzicht geeft in het energieverbruik. Toon laat ook zien welke apparaten veel energie verbruiken. Dit maakt besparen gemakkelijker.

Volgend jaar richten we ons op de verdere ontwikkeling van slimme energiediensten, zoals de Verspillingschecker, en op de vereenvoudiging van de communicatie tussen Toon en zijn gebruikers. Daarnaast verbreedt Toon zijn toepassingsgebied van smart energy naar smart living, om te beginnen door met verzekeringsmaatschappijen ook veiligheidsoplossingen voor thuis te ontwikkelen.

WarmteWinner

In 2016 introduceerde Eneco Groep de WarmteWinner, een compacte pomp die energie uit warme (ventilatie)lucht haalt en daarmee het water in de cv-ketel opwarmt. De WarmteWinner is ontwikkeld in samenwerking met Inventum, die ook de productie voor haar rekening neemt. Begin 2016 schreven zo’n 13.000 geïnteresseerden zich in, en eind 2016 zijn 100 pioniers de WarmteWinner gaan testen. Uit deze testfase bleek dat de pioniers dankzij de WarmteWinner besparen op hun gasverbruik en een gezonder binnenklimaat creëren. De hoogte van de financiële besparing bleek wel sterk per huishouden te verschillen, vanwege diverse individuele factoren. De besparing lijkt daardoor lager uit te komen dan we vooraf hadden voorzien. Om de hogere besparing voor meer gebruikers mogelijk te maken worden er allerlei verbeteringen doorgevoerd in het product. De pioniersperiode is daarom in 2017 ook met enkele maanden verlengd. Eind 2017 zijn de eerste WarmteWinners verkocht aan voorinschrijvers.

Doordat de WarmteWinner gas bespaart, goed inzetbaar is in de Nederlandse woningmarkt en de markt voor warmtepompen groeiende is hebben we vertrouwen in de toekomst. We blijven dan ook investeren in de WarmteWinner en we gaan in 2018 stapsgewijs verder met de uitrol van het product.

Producten van Eneco op de Duitse markt

LichtBlick en Eneco blijven samen innovatieve energieproducten en -diensten voor particulieren en bedrijven ontwikkelen, zoals het potentieel voor de uitbreiding van Toon op de Duitse markt en de integratie van SchwarmEnergie-functies in Smart Home. De ervaring in de consumentenmarkt voor energie en de bedrijfsprocessen die geschikt zijn voor consumententransacties vormen de basis voor de ontwikkeling van nieuwe diensten onder het merk SchwarmEnergie ter ondersteuning van de energietransitie in Duitsland. Eneco en LichtBlick zijn samen een aantal initiatieven gestart voor de internationale uitrol van diensten en producten, zoals Toon en CrowdNett.

SchwarmDirigent en SchwarmBatterie

De kern van de innovatie van LichtBlick vormt het eigen IT-platform SchwarmDirigent voor decentrale productie, opslag en consumptie van energie, dat LichtBlick als leidende oplossing in deze markt wil zetten.

In 2017 heeft LichtBlick intelligente zonnebatterijen van partners Fronius en Sonnen onder de naam de SchwarmBatterie geleverd aan particulieren, met als doel om die breder op de markt te brengen. Ook is er een samenwerking opgezet met Viebrockhaus, een innovatieve fabrikant van prefab huizen.

Verder is LichtBlick projecten gestart om SchwarmEnergie-services te ontwikkelen. Het bedrijf installeerde het eerste Tesla Powerpack in Duitsland bij een voedingsleverancier om de zakelijke opties voor het opvangen van pieken te verkennen. Ook is er een driejarig project met overheidssteun over intelligente huisvesting afgerond. In het SchwarmHaus is de lokale energievoorziening geoptimaliseerd via een geïntegreerd systeem, zonnepanelen, opslag en elektrische auto’s, gerund door het IT-platform SchwarmDirigent.

E-Mobility
Eneco Elektrisch Laden

Eneco heeft met de propositie Elektrisch Laden een uitstekend jaar achter de rug. We wisten een groei te realiseren van 38% op het aantal laadpunten en 25% op het aantal laadpassen. Afgezet tegen de matige groei van het Nederlandse elektrische wagenpark van 7% in 2017 (door de stop van subsidie voor de Plug-in Hybrid), is dit een veelbelovende ontwikkeling. Deze mooie groei is onder andere bewerkstelligd doordat veel kleine en grotere ondernemingen (onder andere kantoren, parkeergarages en hotels) Eneco zien als belangrijke partner in de transitie naar elektrisch vervoer. Daarnaast heeft het bedrijfsonderdeel een sterke partnerrelatie opgebouwd met leasemaatschappijen en auto-importeurs.

Eneco e-drive

Het Belgische elektrisch laden-label heeft een goed jaar achter de rug. De laadpunten van Eneco in België hebben in 2017 voor 3,3 miljoen autokilometers aan elektriciteit geleverd, een absoluut record. Dat is bijna vijf keer zo veel als in 2015. De totale omzet in laaddienstverlening is in 2017 met 125% toegenomen, het aandeel laadpunten met 105% en het aantal laadpassen met 106%. Afgezet tegen een groei van 90% van het totale Belgische elektrisch wagenpark is dit een mooi resultaat. Deze sterke toename komt niet alleen door het gestegen aantal laadpunten, ook worden de bestaande laadpunten intensiever gebruikt. Dankzij een innovatieve one-stop-shop formule is Eneco een sterke positie in België aan het opbouwen.

Internationalisering

Om bij te blijven in de markt voor elektrisch laden moeten we het proces van internationalisering progressief ingaan, leren, en snel stappen zetten. Om die reden wordt in 2018 Eneco eMobility verder verstevigd en als zelfstandig, internationaal georienteerd bedrijfsonderdeel neergezet. Zo gaan we Eneco’s elektrisch laden-proposities behalve in Nederland en België ook in Duitsland aanbieden. Het onderdeel elektrisch vervoer (e-drive) bij Eneco België wordt vanaf januari 2018 ook vanuit Eneco eMobility aangestuurd. Hierdoor wordt er optimaler gebruik gemaakt van de systemen, IT, aanwezige kennis en wordt het salesvolume vergroot.

Smart Outdoor
Luminext

Luminext biedt oplossingen voor het slim beheren en besturen van de openbare verlichting. Hiermee besparen gemeenten, provincies en bedrijven energie en kosten en wordt de CO2-uitstoot en lichtvervuiling verminderd. Door alleen te verlichten wanneer het nodig is en de verlichting te dimmen zodra het kan, ontstaat een duurzame en aantrekkelijke buitenruimte. In 2017 heeft Luminext met slimme calamiteitenverlichting gezorgd voor meer veiligheid op het Leidseplein in Amsterdam. Hengelo en Leeuwarden kregen dynamische verlichting en met het omvangrijke project bij Chemelot in Geleen heeft Luminext haar eerste stappen gezet op de industriële markt.

Living Lab Scheveningen

Living Lab Scheveningen is een publiek-private samenwerking in het kader van Smart City voor het 'verslimmen' van steden voor leefkwaliteit, bereikbaarheid, veiligheid en een goed economisch klimaat. Hieraan doen onder andere de gemeente Den Haag en Eneco mee. In 2017 is hiervoor de overeenkomst tussen de gemeente en Eneco Groep getekend. Doel is om de lichtmasten om te vormen tot ‘smart city hubs’. Dit zijn objecten die naast verlichting andere techniek in de straat een plek geven. Hiermee wordt het voor allerlei bedrijven mogelijk om diensten aan te bieden. Te denken valt aan het opladen van een elektrische auto, het verzamelen van luchtkwaliteitsgegevens, cameratoezicht voor hulpdiensten en 5G mobiele communicatie. De hubs zijn voorzien van energiezuinige openbare verlichting. Eneco treedt op als projectmanager en exploiteert de smart city hubs.

Smart Buildings

Met bijna 30% heeft de zakelijk gebouwde omgeving een groot aandeel in de totale CO2-uitstoot in Nederland. Daarom richten we ons binnen het domein Smart Buildings op het ontwikkelen van producten en diensten die het bedrijfsleven helpen om deze uitstoot te verminderen, om zo de energietransitie te versnellen. Inzicht in en monitoring van het energieverbruik is hierin de eerste stap. Dit resulteerde in 2017 in het gefaseerd lanceren van twee inzicht- en monitoringsdiensten voor de zakelijke markt. Eneco InZicht bespaart tijd en geeft een facility manager de mogelijkheid om zicht te houden op energieverbruiksdata van zijn gebouwportfolio. Het totale potentieel van deze dienst wordt geschat op ruim 65 miljoen m2 van de zakelijk gebouwde omgeving.

Het Eneco MonitoringsRapport — ontwikkeld op basis van software van onze partner Simaxx — geeft klanten inzicht in de prestaties van gebouwinstallaties, waarmee zij invulling kunnen geven aan geldende wetgeving. Deze rapportage is toepasbaar voor ruim 100 miljoen m2 van de zakelijk gebouwde omgeving. In 2018 werken we met Simaxx aan nieuwe proposities waarmee we het comfort in gebouwen verder kunnen verhogen en de uitstoot kunnen verminderen. In het eerste kwartaal van 2018 spelen we in op de groeiende klantbehoefte om te voldoen aan energiewetgeving door het lanceren van een dienst waarmee we klanten advies geven over de invulling van de wetgevingseisen.

Flexdiensten

De productie van duurzame energie groeit enorm. Samen met partners en klanten probeert Eneco Groep het energiesysteem in balans te brengen. We ontwikkelen diensten die de vraag van energieverbruikers koppelt aan het aanbod van duurzame energie. Bijvoorbeeld door pieken in energieverbruik terug te brengen of ervoor te zorgen dat duurzaam opgewekte energie opgeslagen wordt en pas ingezet op het moment dat het nodig is. Dit zorgt niet alleen voor een kostenbesparing, het zorgt er ook voor dat het energienet steeds minder terug hoeft te vallen op fossiele energie.

Zo werken we vanuit AgroEnergy samen met tuinders die over een flexibele installatie beschikken waarbij we op dagelijkse basis energieverbruik en –opwek inplannen op basis van vraag en aanbod in de energiemarkt. Hiermee dragen we samen met tuinders bij aan het met duurzame energie balanceren van het energienet en krijgen tuinders energie voor de beste prijs. Ook heeft Eneco in 2017 samen met haar partners Peeeks en Inventum een slimme elektrische boiler ontwikkeld die gebruik maakt van overvloedige groene energie om te verwarmen. Dit slimme stoken leidt niet alleen tot het efficiënter inzetten van duurzame energie; consumenten besparen hiermee ook op hun energierekening.

Jedlix

Jedlix is de slimme app voor het opladen van elektrische auto’s, gebaseerd op verschillen tussen productie en verbruik van duurzame energie. Door de optimale laadmomenten te kiezen, wordt de hoeveelheid duurzame energie in de mix groter. Jedlix laadt de auto op als de prijzen van duurzame energie het laagst zijn. Het voordeel wordt gedeeld met de consument. Renault heeft in november 2017 een belang van 25% in Jedlix genomen. Tijdens de internationale energie- en IT-beurs E-world in het Duitse Essen heeft Jedlix in februari 2017 de prestigieuze Energy App Award ontvangen.

Jedlix voor slim laden is voor een beperkt aantal merken beschikbaar. Dit wordt anders door de combinatie met Eneco Elektrisch Laden. In 2017 is er hard gewerkt om slim laden te kunnen aanbieden onafhankelijk van het type elektrische auto. Deze dienst wordt in 2018 verder ontwikkeld.

CrowdNett

Met CrowdNett gebruikt de klant een thuisbatterij om de eigen opgewekte zonne-energie op te slaan. Deze batterij wordt aangesloten op een netwerk van thuisbatterijen. Het netwerk kan met de gezamenlijk opgeslagen zonne-energie de fluctuaties van het landelijke elektriciteitsnet opvangen. Hierdoor kan bij onbalans worden teruggevallen op de gezamenlijk ingewonnen zonne-energie in plaats van op kolencentrales. Eneco biedt als onderdeel van CrowdNett verschillende thuisbatterijen aan: de Tesla Powerwall en twee typen LG Chem thuisbatterijen. In 2017 is Eneco gaan samenwerken met Zonneplan, waardoor we klanten een totaalpakket van CrowdNett thuisbatterij plus zonnepanelen kunnen aanbieden. In december 2017 zijn de eerste vergoedingen uitbetaald aan CrowdNetters die nu een jaar op weg zijn. Eind 2017 is de verkoop gestart van Tesla Powerwall 2, een verbeterde thuisbatterij. Eneco is exclusieve leverancier in Nederland.

CrowdNett: virtuele energiecentrale

Thuisbatterijen gaan een grote rol spelen in het balanceren van het stroomnet. Met CrowdNett biedt Eneco een duurzame oplossing voor een groeiende uitdaging. De Powerwall slaat energie op die meteen beschikbaar is wanneer dat nodig is.

Meer over CrowdNett

Nieuwe ventures

We investeren in binnenlandse en buitenlandse bedrijven en start-ups die zich net als Eneco Groep richten op duurzame energie. In 2017 zijn weer enkele nieuwe deelnemingen toegetreden tot onze kring van innovatieve bedrijven. De reden waarom wij juist in deze bedrijven investeren is omdat zij door nauw samen te werken met verschillende onderdelen van Eneco Groep ons helpen sneller te transformeren. We koppelen op deze manier innovatief ondernemerschap aan de sterke bestaande marktpositie van Eneco Groep.

Next Kraftwerke

In mei 2017 heeft Eneco Groep een belang verworven in het Duitse Next Kraftwerke, exploitant van een van de grootste virtuele energiecentrales in Europa. Next Kraftwerke, opgericht in 2009 in Keulen, is een van de grootste onafhankelijke digitale 'aggregators' van duurzame energie in Europa, en is volgens de Financial Times een van Europa's snelst groeiende bedrijven. Het breidt de activiteiten uit naar Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Frankrijk, Italië, België en Nederland. Onze investering maakt de verdere uitbreiding mogelijk en draagt bij aan de gezamenlijke ambitie van Eneco Groep en Next Kraftwerke om de energietransitie te versnellen.

Thermondo

Thermondo is een Duitse start-up die particuliere verwarmingsinstallaties verkoopt en installeert. Thermondo pioniert sinds zijn start in 2012 in digitaal klantcontact, klantprocessen en slimme energiediensten. Zo heeft het software ontwikkeld om het energieverbruik van individuele huishoudens te optimaliseren. Thermondo staat bekend als een innovatieve en disruptieve speler in de relatief traditionele markt voor verwarmingsinstallaties. Eneco Groep heeft een minderheidsbelang in dit bedrijf.

ONZO

ONZO uit Londen heeft een platform ontwikkeld dat het energieverbruik van huishoudelijke apparatuur analyseert op basis van data uit slimme meters en 'connected' apparaten. Energiebedrijven over de hele wereld gebruiken die inzichten om hun klanten met een app gepersonaliseerde service te bieden, zoals bespaartips ('Vervang uw oude koelkast door een zuiniger exemplaar’).

Betrokken medewerkers

De mens centraal

Onze medewerkers maken onze duurzame missie waar. Om dat zo goed mogelijk te doen werken ze in een open dialoog, met aangepaste instrumenten en een vernieuwde organisatie mee aan het veranderende energielandschap.

Met onze aangescherpte missie ‘duurzame energie van iedereen’ hebben we begin dit jaar een nieuwe stip op de horizon gezet. Onze organisatiestructuur, cultuur en samenwerkingsvormen moeten erop gericht zijn om de klant regie te geven over de eigen energiehuishouding. Of liever, de méns regie te geven. Niet alleen de klant, ook onze interne en externe medewerkers en partners zijn mensen die voor kortere of langere tijd aan Eneco verbonden zijn. Al deze mensen willen we maximaal faciliteren om in die periode een zinvolle bijdrage te leveren aan onze duurzame missie. Dit maakt dat we meer dan ooit op zoek zijn naar samenwerkingsvormen en structuren die dit ondersteunen. We willen steeds minder een hiërarchische en steeds meer een netwerkorganisatie zijn met heldere kaders en doelen waarin de mens centraal staat.

Focus met strategisch alignment

Binnen Eneco Groep sturen we al een aantal jaar op ‘alignment’: staan de neuzen van onze medewerkers dezelfde kant op om onze missie en strategie te realiseren? Om vaart te kunnen maken is het belangrijk om samen de juiste missie, cultuurwaarden, strategische doelen en keuzes voor ogen te hebben. Daarom meten we ieder jaar opnieuw op strategisch alignment via ons jaarlijkse medewerkersonderzoek. In 2017 is dit gebeurd via een nieuwe onderzoeksmethodiek, waardoor cijfers met voorgaande jaren niet vergelijkbaar zijn. Vorig onderzoek had een thermometerfunctie; het huidige, uitgebreidere onderzoek biedt concrete handvatten voor een inhoudelijk strategische dialoog.

In het onderzoek van 2017 stelden we onze collega’s de vraag om keuzes en prioriteiten aan te geven bij de vraag: waar staan we voor als Eneco Groep? Het doel hiervan is om te toetsen of teams binnen onze organisatie dezelfde waarden nastreven waar wij als organisatie voor willen gaan. De behaalde alignment-score op universele waarden bedraagt 78% onder onze vaste collega’s (exclusief externen), wat neerkomt op een 7,8. Met deze score is de doelstelling van minimaal 75% behaald. Dat betekent dat medewerkers goed weten waar we voor staan.

Er was in 2017 extra aandacht voor onze missie en cultuurwaarden. Tijdens de lancering in februari van de nieuwe, gesplitste Eneco Groep, introduceerden we onze aangescherpte missie ‘Duurzame energie van iedereen’ (in plaats van ‘voor iedereen’, zoals voorheen). Dit deden we in een live-event op al onze locaties in binnen- en buitenland, ondersteund met een boekje op het huisadres, een videoverslag op ons intranet en een communicatiecampagne waarin staat welke toegevoegde waarde wij leveren aan onze klanten, leveranciers, aandeelhouders, enzovoort.

In het najaar introduceerden we zes verandergebieden waarin we de door ons gewenste cultuur neerzetten. De verandering wordt begeleid door de door onszelf opgeleide change-agents. En we zetten influencers in (medewerkers die door collega’s aangewezen zijn als degenen die een verandering teweeg kunnen brengen) ten behoeve van verandering van onderaf.

Om alignment op waarden, strategische doelen en keuzes te kunnen vergroten, moeten we volgens het onderzoek in 2018 investeren in een aantal zaken. Ten eerste is belangrijk om de strategische doelen als topmanagement gezamenlijk vast te stellen voor Eneco Groep als geheel en de daarbij behorende strategische keuzes te benoemen. De bepaalde doelen en keuzes worden vervolgens voor iedereen klein en dichtbij gemaakt voor het dagelijks werk. Voor hoger alignment is het van belang dat teams beter samenwerken, zodat er minder competitie wordt ervaren tussen teams. Ook is het belangrijk dat medewerkers zich in hun team veilig genoeg voelen om hun mening te geven. Een kwetsbare houding van de leider is daarin essentieel.

Prestatiedialoog

De basis van ons prestatiemanagement is een continue dialoog gericht op het uitspreken van duidelijke verwachtingen en een richting en op het motiveren en ontwikkelen van medewerkers. Er zijn daarom weinig vaste structuren: geen standaard salarisverhoging bij een standaard prestatieconclusie, geen vier- of vijfpuntsschaal en geen vaste verdeling voor het aantal medewerkers dat boven- of ondergemiddeld mag presteren. Maar wel een stevig gesprek over of men het goed of niet goed genoeg gedaan heeft.

De vraagstelling naar de tevredenheid over de prestatiedialoog is dit jaar veranderd in verband met het nieuwe onderzoek en is daarom niet direct te vergelijken met de score over 2016. Toen gaf 70% aan een goed gesprek te hebben gevoerd. Dit jaar ervaart 66% van onze medewerkers dat zij voldoende in gesprek zijn geweest over hun prestaties. Een daling die reden geeft tot nader onderzoek en een nieuwe stimulans vormt om de dialoog te blijven voeren.

Een belangrijk onderdeel van de prestatiedialoog is de vraag: ‘waar ligt mijn kracht’. Eneco Groep gelooft dat iedereen talent heeft. Om de focus op ieders talent verder te vergroten, is de talentfilosofie verder aangescherpt naar ‘Talent for all’.

Een logische volgende stap is ‘het goede gesprek’ en feedback op talenten en de ontwikkeling niet alleen tussen leidinggevende en medewerker te laten verlopen, maar tussen mensen onderling te stimuleren. Dat hoeven niet alleen collega’s te zijn. Zo groeien we toe naar een cultuur waarin elkaar feedback geven en continu leren vanzelfsprekend is.

In transformatie

Het realiseren van de strategische doelen hangt voor een groot deel af van de competenties en de inzetbaarheid van management en medewerkers, de organisatiestructuur en samenwerkingsvormen. Om snel te kunnen inspelen op innovaties, veranderingen en disrupties in de markt is daarom een nieuw besturingsmodel geïntroduceerd waarbij multidisciplinaire teams strategische beslissingen nemen op basis van expertise. Zo kunnen we tegelijkertijd op meerdere terreinen besluiten nemen en dat maakt ons snel en wendbaar.

Eneco Groep heeft in 2017 gekozen voor de werkmethodes Agile Scrum (iteratief opleveren van producten), Lean Six Sigma (reduceren van overbodige werkzaamheden) en Lean Start-up (gevalideerd leren van klantfeedback). Centraal leggen we onze doelen en kpi’s voor de hele Eneco Groep vast in een verbeterd, gestructureerd proces. Zelforganiserende, multidisciplinaire teams bepalen zelf hoe ze deze doelen gaan halen. Leidinggevenden geven vertrouwen, inspireren en laten ruimte voor experiment.

Competenties

Alle genoemde veranderingen zijn continu en volgen elkaar steeds sneller op. Dat vraagt om leiders die richting geven aan transformeren en innoveren. Essentieel is het coachen van de teams om samen tot excellente prestaties te komen voor de klant. Eneco ondersteunt leidinggevenden in hun persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld met het Leading Acceleration in Business-programma (LAB) voor individuele ontwikkeling en de ontwikkeling van collectief leiderschap. Ook zijn er 21 Future Leaders gestart: talentvolle leiders uit andere branches, die met hun frisse blik verandering tot stand brengen om de strategie versneld te realiseren.

Diversiteit

Ons streven naar diversiteit blijft onverminderd. Gebalanceerde teams helpen ons om onze missie waar te maken en om zo breed mogelijk verbinding aan te gaan met onze klanten en onze omgeving. Bij aanname van nieuwe medewerkers richten we ons daarom op diversiteit in achtergrond en persoonlijkheid en op een goede verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen. Procentueel gezien werft Eneco Groep meer vrouwen dan er solliciteren. Zo is slechts 30% van de sollicitanten vrouw, maar werft Eneco Groep 42% vrouwen voor functies boven functieschaal 9. Meer vrouwen komen door de selectierondes dan op basis van aanbod zou mogen worden verwacht. In 2017 heeft dit erin geresulteerd dat van totale populatie nieuwe medewerkers 39% vrouw is. Door de vorming van een Strategische Board als aanvulling op de Raad van Bestuur is ook op het hoogste niveau de diversiteit toegenomen.

Eneco Windrugzak laat de wind voor je werken

Het waait vaak hard in Nederland. Dat maakt fietsen door weer en wind soms een uitdaging. En die uitdaging hebben we gebruikt als inspiratie om de wind nóg meer voor ons laten werken. Met een duurzame en innovatieve windrugzak gevuld met thuisbatterijen die ons dagelijks leven makkelijker maakt.

Meer over de Eneco Windrugzak
Vitaliteit

Eneco Groep streeft er naar dat iedere medewerker zijn talenten optimaal kan inzetten in een veilige en ambitieuze werkomgeving. Als medewerker draai je zelf aan de knoppen van je energievoorziening om met succes en plezier bij te dragen aan onze missie ‘duurzame energie van iedereen’. Om de vitaliteit van medewerkers te vergroten en verzuim te voorkomen zijn hiertoe vorig jaar preventiemedewerkers benoemd en is verzuim als expertise binnen de HR-organisatie georganiseerd om leidinggevenden en medewerkers hierbij te ondersteunen.

Lichtblick beoordeeld als beste werkgever

LichtBlick won verschillende prijzen voor beste werkgever, waaronder die van Hamburg. Deze prijs meet de werkgeverskwaliteiten van Hamburgse bedrijven door de ogen van het publiek. LichtBlick werd voor de tweede keer op rij een MINT Minded Company. Deze prijs erkent de aanmoediging van MINT junior management, MINT-talenten en MINT-specialisten. (MINT staat voor wiskunde, informatica, natuurwetenschappen en technologie). Verder werd LichtBlick door Kienbaum Consulting en het zakenblad Capital beoordeeld als het toonaangevende Duitse bedrijf in het bieden van een gezonde, duurzame en eerlijke werkomgeving en uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Moderne medezeggenschap

Medezeggenschap is belangrijk binnen Eneco Groep. Ook dit doen we 'samen' en modern.

Leden, rolprofielen en themagroepen

Elk bedrijfsonderdeel heeft een ondernemingsraad van waaruit afgevaardigden zijn gekozen in de Centrale Ondernemingsraad. Moderne medezeggenschap betekent dat de ondernemingsraden en Centrale Ondernemingsraad een beperkt aantal kernleden hebben, aangevuld met themagroepen, en dat een lid slechts enkele termijnen zitting heeft. We werken met specifieke rolprofielen, waarin is vastgelegd wat we van een OR-lid verwachten, en zetten sterk in op de ontwikkeling van de leden van de ondernemingsraden. Bij adviestrajecten maken we gebruik van themagroepen die bestaan uit enkele leden van de ondernemingsraden, aangevuld met medewerkers met een specifieke expertise.

Vroeg betrokken

De kern van de moderne medezeggenschap is dat bestuurders hun ondernemingsraden vroegtijdig bij elk traject betrekken. Zo ontstaat er een gezamenlijke beeldvorming van het probleem of de kans. Samen kijken we naar de verschillende opties en naar de beste keuzes. Medezeggenschapstrajecten verlopen daardoor veel sneller. We nemen betere beslissingen en het draagvlak voor een beslissing is groter.

Thema's

In 2017 hebben de ondernemingsraden zich met alle belangrijke thema's binnen hun eigen bedrijfsonderdeel, zoals reorganisaties, beziggehouden. De Centrale Ondernemingsraad, die samenwerkt met de Raad van Bestuur van Eneco Groep, heeft zich in 2017 beziggehouden met o.a. de splitsing, de vraag of onze aandeelhouders hun belang zouden verkopen, grote investeringen, organisatiewijzigingen die meer dan één bedrijfsonderdeel betreffen en arbeidsvoorwaarden. De Centrale Ondernemingsraad werkt samen met de leiding van Eneco Groep aan continue veranderingen binnen het bedrijf. We zetten steeds meer in op geleidelijkheid in plaats van grootscheepse reorganisaties, die veel vragen van de organisatie en in het algemeen lang duren. Zo kunnen we ons beter richten op waar het om gaat: op onze klant en op de realisatie van onze strategie.

Safety & Security

Veiligheid in de breedste zin des woords heeft elk jaar opnieuw prioriteit binnen Eneco. Om de prestaties op dat gebied te verbeteren, nemen we verschillende maatregelen.

Safety

Dit jaar is de samenwerking tussen en met de verschillende bedrijfsonderdelen op het gebied van veiligheid verder verstevigd. We kennen een gemeenschappelijke aanpak om ongevallen te voorkomen door het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer te vergroten. We besteden veel aandacht aan het voorkomen van ongevallen in de vorm van trainingen, toolboxen en voorbeeldgedrag door leidinggevenden. Op onze projecten hebben we het aantal rondgangen verhoogd en de kwaliteit van de rondgangen verbeterd. In 2017 zijn 921 rondgangen gedaan tegenover 611 in 2016. De goede gesprekken over veiligheid op de werkplek hebben een positieve uitwerking op het veiligheidsbewustzijn van de gehele organisatie. We zien het aantal incidentmeldingen toenemen, waardoor we gericht kunnen interveniëren op gevaarlijke situaties. We zijn voortdurend met aannemers in gesprek over veiligheid. Op de bouwplaats, in workshops en ook in de directiekamer.

Aan de hand van analyse van oorzaken van incidenten zijn concrete verbeteracties doorgevoerd, onder andere op het gebied van werken op hoogte, werken met vervuilde stoffen en omgaan met agressie. Deze maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat we over het boekjaar 2017 een veiligheidsscore (RIF1) van 0,40 noteren, tegen de doelstelling van maximaal 0,96.

We streven naar een proactieve houding voor veilig werken binnen onze organisatie, in plaats van een berekenende houding ten aanzien van risicovolle werkzaamheden. De nulmeting in augustus 2017 bij Bio Golden Raand toonde aan dat we op trede 3 van de NEN Veiligheidscultuurladder staan. Met concrete verbeteracties zijn we op weg naar trede 4.

Security

Een aantal securitythema’s vraagt om een overkoepelende aanpak binnen Eneco Groep. Internetveiligheid is hier een voorbeeld van. In oktober deden we mee aan een grootschalige oefening met de overheid en andere organisaties om de bedreiging van de vitale infrastructuur in Nederland door een cyberaanval te oefenen. Meer dan 40 leerpunten zijn vertaald in een verbeterplan voor Eneco Groep. Een ander voorbeeld van samenwerking is de totstandkoming van een agressieprotocol dat is geïmplementeerd bij de afdelingen Consumenten en Eneco Installatie Bedrijven (EIB). We leren onze medewerkers beter om te gaan met agressieve klanten (zie Risicomanagement).

Crisisorganisatie

Met het risicomanagement beheerst Eneco Groep de strategische en operationele risico’s (zie Risicomanagement). Mocht zich toch een calamiteit voordoen, dan is het zaak om de continuïteit van de organisatie zo goed en zo snel mogelijk te herstellen. Daarom is de crisisorganisatie van de Eneco Groep in 2017 sterk geprofessionaliseerd. Er zijn 15 oefeningen met de crisisteams gedaan en zo’n 30 incident- of BHV-oefeningen. Rolhouders in de crisisorganisatie zijn getraind en we hebben moderne middelen aangeschaft om de besluitvorming in crisissituaties te ondersteunen.

Enkele crises zijn via de crisisorganisatie succesvol gemanaged. In februari heeft Eneco Groep te maken gehad met een ransomware-aanval. Deze crisis was in anderhalve dag opgelost, inclusief het door ons uitgevoerde back-up herstel en de extra controle werkzaamheden. Er is geen verdere schade aangericht. In oktober werd asbest geconstateerd in straalgrit dat op onze vestiging Vijfwal in Houten is gebruikt; later bleek dat ook bij een windpark besmet grit is gebruikt. Alle benodigde beheersmaatregelen zijn getroffen.

 1. Recordable Incident Frequency: dit is een getal waarin de veiligheidsprestatie van een onderneming wordt uitgedrukt. De RIF is de verhouding tussen het aantal arbeidsongevallen tot het werkelijk aantal productieve uren vermenigvuldigd met 200.000 gedurende een jaar.

Financieel resultaat

Sterk resultaat zelfstandige Eneco Groep

Eneco Groep heeft sterke resultaten geboekt in 2017. Zowel door acquisities in Duitsland en België alsmede door verbetering van de onderliggende operationele resultaten zijn omzet en bedrijfsresultaat in 2017 fors gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Ook groeide het totale aantal klanten en zette het bedrijf nieuwe stappen op het gebied van innovatie en nieuwe energiediensten. Samenvattend kijken we terug op een goed eerste jaar als zelfstandig bedrijf na de splitsing van het netwerkbedrijf per 31 januari 2017.

Ontwikkeling van de resultaten
Bedrijfsresultaat

We kijken terug op een sterk financieel resultaat in het afgelopen jaar. Het bedrijfsresultaat (EBIT) is met 49% fors gestegen van € 106 miljoen tot € 158 miljoen.

Omzet

Dankzij de acquisitie van Eni in België en een groot belang in het Duitse LichtBlick steeg de totale omzet in 2017 met 22% naar € 3.355 miljoen. Daarmee werd ook de gering gedaalde omzet in Nederland gecompenseerd, die vooral wordt veroorzaakt doordat we opnieuw de prijsdalingen van energie van de afgelopen tijd hebben doorgegeven aan onze klanten. De omzet in warmte is iets gestegen doordat energiecentrale Bio Golden Raand dit jaar duurzaam opgewekte stoom is gaan leveren. De daling in overige opbrengsten is voor een groot deel het gevolg van de splitsing: vorig jaar werden centraal gemaakte kosten nog doorbelast naar de onderdelen van het netwerkbedrijf Stedin. In 2017 zijn aan deze kosten en doorbelasting een einde gekomen.

Brutomarge en overige opbrengsten

De brutomarge en overige opbrengsten zijn toegenomen, van € 931 miljoen naar € 1.052 miljoen (+13%). Dit wordt onder meer verklaard door acquisities, door nieuwe zonne- en windparken die de afgelopen twee jaar in gebruik zijn genomen en de positieve gevolgen van herstructureringen uit vorig jaar. De resultaten van onze Trading-afdeling konden verbeteren door gunstiger omstandigheden op de energiemarkt. De weersomstandigheden, die van invloed zijn op de marge door gasverkopen en opwekking van windstroom, waren vergelijkbaar met vorig jaar. De temperatuur kende geen extremen en de windkracht lag gemiddeld net als vorig jaar iets onder het langjarig gemiddelde.

Kosten

De toename van de totale bedrijfskosten tot € 894 miljoen (+8%) wordt veroorzaakt door de acquisities. De operationele kosten zijn juist gedaald. Ten eerste omdat vanwege de splitsing de centrale kosten voor een deel niet meer gemaakt worden. Daarnaast is de daling een gevolg van kostenbesparende maatregelen en herstructurering van onze organisatie. De toename in afschrijvingskosten betreft voornamelijk de overgenomen klantenbestanden.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten werden vorig jaar nog beïnvloed door de interne financieringsverhoudingen van vóór de splitsing. De bedragen van dit jaar geven een meer operationeel beeld van de huidige financieringsstructuur, waarbij de rentedragende schulden door de hoge investeringen zijn toegenomen van € 415 miljoen per eind vorig jaar tot € 735 miljoen per 31 december 2017. De belastingdruk (€ 9 mln.) komt dit jaar lager uit dan vorig jaar (€ 14 mln.) met als belangrijkste oorzaak een éénmalige aanpassing door herstructurering van klant-activiteiten in het buitenland.

Resultaat na belastingen

Het ‘Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten’ komt uit op € 127 miljoen, 23% hoger dan in 2016 (€ 103 miljoen).1

Investeringen

In 2017 heeft Eneco Groep € 727 miljoen (2016: € 150 miljoen) geïnvesteerd in acquisities en in operationele uitbreiding en vervanging van duurzame opwekcapaciteit en bedrijfsmiddelen. Het grootste deel hiervan is betaald voor ons 50%-aandeel in LichtBlick in Duitsland en de overname van Eni in België. We gaven € 31 miljoen uit aan de uitbreiding van onze duurzame activiteiten op het gebied van zon en biomassa, onder meer door de overname van enkele grote zonneparken en de verbouwing van onze biomassacentrale Bio Golden Raand om biostoomlevering aan AkzoNobel mogelijk te maken. De investeringen in windparken bedroegen € 99 miljoen. Naast de overname van de windmolens van De Wolff investeerden we in de verdere ontwikkeling en bouw van windparken in Nederland en België, waaronder Autena, Slufterdam, Pampero en Cordona. We investeerden € 69 miljoen in onze warmtevoorzieningsfaciliteiten; niet alleen in transport maar ook in verduurzaming van de warmte-opwekking. In de tweede helft van 2017 zijn we gestart met de bouw van de biowarmte-installatie Lage Weide, die vanaf begin 2019 duurzame warmte zal gaan leveren aan 22.000 huishoudens in Utrecht en Nieuwegein.

Vooruitzicht

Op grond van onze strategie en groeiambities hebben wij vertrouwen in de verdere ontwikkeling van ons bedrijf. Dat neemt niet weg dat de integratie van de nieuwe onderdelen inspanning zal vergen en de marktomstandigheden uitdagend zijn en voorlopig zullen blijven. Tevens is er de actualiteit van het aandeelhouderschap in de Eneco Groep. Tegen deze achtergrond spreken wij geen resultaatverwachting uit voor 2018.

 1. Toelichting op de vergelijking van het ‘resultaat na belastingen’ t.o.v. 2016: Tot 1 juli 2016 verzorgde de Groep nog het transport van energie (elektriciteit en gas) via dochters Stedin Netbeheer en Stedin Diensten en tot november 2016 vormde ook Ecofys nog onderdeel van de Groep. Deze activiteiten zijn als gevolg van de splitsing van destijds Eneco Holding N.V. (thans Stedin Holding N.V.) in een energie- en netwerkbedrijf verkocht aan derden en zijn niet opgenomen in de vergelijkende cijfers van de resultaten. Het nettoresultaat van de betreffende activiteiten is in de vergelijkende cijfers 2016 verantwoord onder ‘Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten’ (€ 89 mln.) en is in 2017 niet meer van toepassing.
sVorige paragraaf:
Waardecreatie Eneco Groep
sVolgende paragraaf:
Risico’s