Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

x € 1 mln.

2017

2016

Resultaat dochterondernemingen

81

Overige resultaten na belastingen

Resultaat na belastingen

81

-

Vennootschappelijke balans

Voor winstbestemming

Toelichting

Per 31 december 2017

Per 31 december 2016

Vaste activa

Financiële vaste activa

3

2.866

-

Totaal vaste activa

2.866

-

Vlottende activa

Totaal vlottende activa

-

-

TOTAAL ACTIVA

2.866

-

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

-

-

Agioreserve

2.743

-

Reserve translatieverschillen

-6

-

Reserve kasstroomafdekkingen

10

-

Reserve niet-uitgekeerde winsten deelnemingen

33

-

Reserve kosten onderzoek en ontwikkeling

5

-

Ingehouden resultaten

-

-

Onverdeeld resultaat boekjaar

81

-

Totaal eigen vermogen

4

2.866

-

Langlopende verplichtingen

-

-

Totaal langlopende verplichtingen

-

-

Kortlopende verplichtingen

-

-

Totaal kortlopende verplichtingen

-

-

TOTAAL PASSIVA

2.866

-

sVorige paragraaf:
Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen
sVolgende paragraaf:
Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening