Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Het geconsolideerd kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Voor de herleiding van de mutatie in de liquide middelen wordt het resultaat na belastingen aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening en balansmutaties die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in boekjaar 2017.

Het kasstroomoverzicht bevat zowel de kasstromen uit voortgezette en beëindigde activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt naar kasstromen uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De operationele kasstroom omvat onder andere de uitgaven voor rente en belastingen en de ontvangsten van rente en dividenden. Ontwikkelingskosten, investeringen en desinvesteringen in vaste activa (inclusief financiële belangen) worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. De betaling van dividend wordt gezien als een uitgaande kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

In het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor 2016 zijn ook kasstromen opgenomen uit de beëindigde bedrijfsactiviteiten voor de periode waarin de betreffende juridische entiteiten (zoals is beschreven in toelichting 11 'Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten') onderdeel uitmaakten van de Groep. Deze kasstromen uit operationele activiteiten bedroegen voor dat deel van 2016 € 165 mln., deze kasstromen uit investeringsactiviteiten bedroegen € 182 mln. negatief en uit financieringsactiviteiten is dit € 0 mln.

Mutatie werkkapitaal

Het werkkapitaal omvat de voorraden en kortlopende vorderingen verminderd met de niet-rentedragende kortlopende schulden.

De mutatie van het werkkapitaal zoals opgenomen in de operationele kasstroom is als volgt:

x € 1 mln.

2017

2016

Mutatie immateriële vlottende activa

-11

-

Mutatie voorraden

7

42

Mutatie handelsdebiteuren

27

118

Mutatie overige vorderingen

236

76

Mutatie niet-rentedragende schulden

29

-349

Totaal

288

-113

sVorige paragraaf:
Toelichting op de geconsolideerde balans
sVolgende paragraaf:
Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen