Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld.

Waarderingsgrondslagen

De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, waarbij dezelfde waarderingsgrondslagen zijn toegepast als in de geconsolideerde jaarrekening, zoals toegestaan in artikel 362 lid 8, Titel 9 Boek 2 BW. Dochterondernemingen vormen een uitzondering op het voorstaande en worden gewaardeerd op netto-vermogenswaarde, die is bepaald op basis van de IFRS-grondslagen die worden gehanteerd in de geconsolideerde jaarrekening. De beschrijving van de activiteiten en de structuur van de onderneming, zoals opgenomen in de toe­lichting op de geconsolideerde jaarrekening is eveneens van toepassing op de vennootschappelijke jaarrekening.

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

Voor de bezoldiging van bestuurders en commissarissen in overeenstemming met art. 383 BW2, Titel 9, wordt verwezen naar toelichting 6 ‘Bezoldiging bestuurders en commissarissen’ van de geconsolideerde jaarrekening.

Financiële vaste activa

Dochter ondernemingen

Vorderingen op dochter ondernemingen

Overige vorderingen

Uitgestelde belasting vorderingen

Totaal

Per 1 januari 2016

-

-

-

-

-

Resultaat dochterondernemingen

-

-

-

-

-

Ontvangen dividend

-

-

-

-

-

Afstoten dochterondernemingen Netwerkgroep

-

-

-

-

-

Mutatie leningen aan dochterondernemingen

-

-

-

-

-

Mutatie reële waarde financiële instrumenten in eigen vermogen

-

-

-

-

-

Aankoop afgeleide financiële instrumenten

-

-

-

-

-

Aankoop belang minderheidsaandeelhouders

-

-

-

-

-

Translatieverschillen

-

-

-

-

-

Per 31 december 2016

-

-

-

-

-

Inbreng N.V. Eneco Beheer per 30 januari 2017

2.819

-

-

-

2.819

Resultaat dochterondernemingen

81

-

-

-

81

Herwaarderingen van FVA

-

-

-

-

-

Mutatie kasstroomafdekkingen

-28

-

-

-

-28

Translatieverschillen

-6

-

-

-

-6

Per 31 december 2017

2.866

-

-

-

2.866

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen van Eneco Groep N.V. is:

Gestort en opgevraagd kapitaal

Agio-reserve

Reserve translatie- verschillen

Reserve kasstroom afdekkingen

Reserve niet- uitgekeerde winsten deel-nemingen

Reserve kosten onderzoek en ontwikkeling

Onverdeeld resultaat

Totaal eigen vermogen

Per 12 december 2016

-

-

-

-

-

-

-

-

Per 31 december 2016

-

-

-

-

-

-

-

-

Inbreng N.V. Eneco Beheer per 30 januari 2017

-

2.743

-

38

33

5

-

2.819

Mutaties verder verloop boekjaar

-

-

-6

-28

-

-

81

47

Per 31 december 2017

-

2.743

-6

10

33

5

81

2.866

Een toelichting op de afzonderlijke vermogenscomponenten wordt gegeven in toelichting 'Groepsvermogen' van de geconsolideerde jaarrekening.

Op grond van Titel 9 Boek 2 BW worden wettelijke reserves onderkend. De wettelijke reserves van Eneco Groep N.V zijn te onderscheiden in een reserve translatieverschillen, reserve kasstroomafdekkingen, reserve niet-uitgekeerde winsten deelnemingen en een reserve kosten onderzoek & ontwikkeling. Bij de inbreng van N.V. Eneco Beheer heeft Eneco Groep N.V. alle wettelijke reserves overgenomen vanuit N.V Eneco Beheer en haar dochterondernemingen.

Het totaal bedrag van de reserves niet-uitgekeerde winsten deelnemingen en kosten onderzoek & ontwikkeling (€ 38 mln.) is in mindering gebracht op de agioreserve en niet gecorrigeerd op de Ingehouden resultaten aangezien Eneco Groep N.V. nog niet beschikt over Ingehouden resultaten.

Uitkeerbare resultaten

Er is in 2017 geen dividend uitgekeerd door Eneco Groep N.V.

Per 31 december 2017 bedraagt het niet-uitkeerbare vermogen dat toe te rekenen is aan de aandeelhouders van Eneco Groep N.V. € 51 mln., waarbij voor de reserve kasstroomafdekkingen de individuele methode is toegepast.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Aansprakelijkheidsstelling

Eneco Groep N.V. heeft voor haar dochterondernemingen die in het Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen zijn gemarkeerd met * een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f, Titel 9 Boek 2 BW.

Fiscale eenheid

Eneco Groep N.V. is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschaps- en omzetbelasting.

Accountantskosten

Onderstaande honoraria hebben betrekking op de accountantskosten en adviesdiensten door de externe accountant van Eneco: Deloitte Accountants B.V., zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de ‘Wet toezicht accountantsorganisaties’ (Wta), alsook de aan de accountantsorganisatie gelieerde entiteiten van het Deloitte-netwerk.

x € 1.000

Deloitte Accountants B.V.

Gelieerde Deloitte entiteiten

Totaal 2017

Controle van de jaarrekening

1.421

35

1.456

Andere controleopdrachten

309

503

812

Adviesdiensten op fiscaal terrein

10

10

Andere niet-controle diensten

19

4

22

Totaal

1.748

552

2.300

In het honorarium voor de controle van de jaarrekening van Eneco Groep N.V. zijn de werkzaamheden voor de geconsolideerde en vennootschappelijke jaarrekening van deze vennootschap opgenomen. De toegelichte honoraria met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2017 zijn ongeacht of de werkzaamheden gedurende dat boekjaar zijn verricht.

De andere controleopdrachten betreffen de controlewerkzaamheden voor statutaire jaarrekeningen van dochtermaatschappijen en hieraan gerelateerde opdrachten. Andere niet-controle diensten betreffen diensten die zijn toegestaan volgens de geldende wet- en regelgeving.

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar toelichting 'Gebeurtenissen na balansdatum' in de geconsolideerde jaarrekening.

Voorstel winstbestemming 2017

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 maart 2018 wordt voorgesteld te besluiten tot een dividendbetaling aan de aandeelhouders van € 63,5 mln. van het aan de aandeelhouders toe te rekenen geconsolideerde resultaat na belastingen. Dit betekent over 2017 een uitkering van € 12,77 per aandeel. Het dividend zal worden uitgekeerd op XX april 2018. Van het overige deel van het geconsolideerde resultaat na belastingen is reeds € 46 mln. bestemd en toegevoegd aan de agioreserve. Verder wordt voorgesteld te besluiten om het resterende deel van het geconsolideerde resultaat na belastingen van € 17,5 mln. toe te voegen aan de Ingehouden resultaten.

Rotterdam, 16 februari 2018

Eneco Groep N.V.

Raad van Bestuur

Raad van Commissarissen

J.F. (Jeroen) de Haas, voorzitter

Ir. E.H.M. (Edo) van den Assem, voorzitter

C.J. (Kees-Jan) Rameau

Ir. H.G. (Henk) Dijkgraaf

G.A.J. (Guido) Dubbeld

Drs. M. (Mirjam) Sijmons

F.C.W. (Frans) van de Noort

Ir. M.E. (Marike) van Lier Lels

Mr. Drs. M.B.A. (Marco) Keim RA

Drs. R. (Rob) Zandbergen

Mr. Drs. A. (Atzo) Nicolaï

sVorige paragraaf:
Vennootschappelijke jaarrekening
sVolgende paragraaf:
Statutaire winstbestemming