Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld.

Opbrengst energielevering en energie gerelateerde activiteiten

2017

2016

Elektriciteit

1.776

1.198

Gas

1.184

1.088

Warmte

270

252

Energie gerelateerde activiteiten

79

104

Totaal

3.309

2.642

In de totale omzet 2017 is voor de Duitse activiteiten circa € 200 mln. aan gefactureerde transportvergoedingen namens netbeheerders en circa € 200 mln. aan (milieu)heffingen en belastingen opgenomen.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan voornamelijk uit vergoedingen voor doorbelastingen van kosten, verkopen van CO2-rechten en baten uit hoofde van het afstoten van belangen in dochterondernemingen en joint operations.

Personeelsbeloningen

2017

2016

Lonen en salarissen

170

153

Sociale lasten

24

17

Pensioenpremies

18

17

Overige personeelskosten

30

24

Totaal

242

211

De totale personeelsbeloningen bedragen € 258 mln. (2016: € 236 mln.), hiervan zijn voor een bedrag van € 7 mln. (2016: € 8 mln.) personeelskosten geactiveerd. Voor een bedrag van € 9 mln. (2016: € 17 mln.) zijn personeelskosten als onderdeel van de kosten voor Inkoop energie en energie gerelateerde activiteiten verantwoord in verband met het direct aan de omzet gerelateerde karakter van deze kosten.

Personeelsaantallen

De specificatie van het gemiddelde aantal personeelsleden van de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten herleid naar fulltime equivalenten (FTE) gedurende het jaar is als volgt te specificeren:

FTE

2017

2016

Energiebedrijf Eneco (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

3.049

2.882

Stedin (beëindigde bedrijfsactiviteiten)1

-

1.455

Totaal

3.049

4.337

waarvan werkzaam buiten Nederland

792

266

  1. vanaf 1 juli 2016 maakt Stedin geen onderdeel meer uit van de Groep

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

Het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur is op voorstel van de Raad van Commissarissen goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van destijds Eneco Holding N.V. op 20 mei 2005 en is ongewijzigd van toepassing op de Groep.1 De beloning van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen op advies van de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie. Het Remuneratierapport over 2017 wordt beschikbaar gesteld op de website van Eneco.

De bezoldiging van de bestuurders bestaat uit een vaste beloning en een variabele beloning. De variabele beloning bedraagt 20% van de totale vergoeding. Ook in 2017 was de variabele beloning van leden van de Raad van Bestuur afhankelijk van prestatiecriteria. De vier hoofdcriteria voor de variabele beloning liggen grotendeels in lijn met de strategische thema’s en zijn:

• Financieel Resultaat (EBITDA);

• Omzet nieuwe producten en diensten (o.a. Toon, WarmteWinner, Jedlix, Luminext);

• Nieuwe aandeelhouders (prestatiecriterium voor CEO en CFO), autonome en acquisitieve groei (prestatiecriterium CSGO) en Operational Excellence (prestatiecriterium COO);

• Bezetting, ontwikkeling en samenwerking van de top van de Eneco Groep versterken.

De pensioentoezeggingen voor de leden van de Raad van Bestuur zijn ondergebracht bij de reguliere pensioenregeling van Eneco. Sinds 1 januari 2015 is de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenaanspraken gemaximeerd op een geïndexeerd jaarsalaris van € 103.317,– bruto. Als gevolg hiervan is de korte termijn pensioenbijdrage voor het salaris boven € 103.317,– bruto anders vormgegeven en ondergebracht in de kolom 'Overig'.

De huidige arbeidsovereenkomsten met de leden van de Raad van Bestuur zijn aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van vier maanden voor de vennootschap (N.V. Eneco Beheer). Zij zijn elk in de Raad van Bestuur benoemd voor een periode van vier jaar. Bij het gedwongen verlaten van de vennootschap hebben de heren Rameau, Dubbeld en Van de Noort recht op een uitkering van 12 maanden salaris, voor de heer De Haas betreft dit 24 maanden salaris2. Laatstgenoemde regeling is in 2016 voor de heer Van der Linden toegepast.

Specificatie van het totaal van de vergoedingen:

Bezoldiging bestuurders

x € 1.000

Bruto
salaris

Variabele
beloning

Pensioen
premie

Overig

Totaal 2017

mr. J.F. de Haas

530

99

30

59

718

ir. C.J. Rameau

394

74

26

40

534

drs. G.A.J. Dubbeld

394

74

26

40

534

F.C.W. van de Noort1

287

54

20

27

388

drs. M.W.M. van der Linden2

33

-

2

3

38

Totaal

1.638

301

104

169

2.212

  1. Benoemd op moment van splitsing, waardoor de kosten over de maanden februari tot en met december 2017 zijn meegenomen.
  2. Afgetreden op moment van splitsing, zodat de kosten over de maand januari 2017 zijn meegenomen.

x € 1.000

Bruto
salaris

Variabele
beloning

Pensioen
premie

Overig

Totaal 2016

mr. J.F. de Haas

520

82

24

53

679

ir. C.J. Rameau

388

64

21

36

509

drs. G.A.J. Dubbeld

388

53

21

36

498

drs. M.W.M. van der Linden

379

56

20

32

4871

Totaal

1.675

255

86

157

2.173

  1. Dit bedrag is exclusief de regeling (€ 423 duizend).
Bezoldiging commissarissen

De bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt € 36.500,– per jaar. De overige commissarissen ontvangen elk een honorarium van € 28.700,– per jaar. Commissieleden ontvangen elk extra vergoedingen voor de onderstaande commissies:

x € 1

2017

Auditcommissie

5.200

Remuneratie/selectie- en benoemingscommissie1

3.150

Begeleidingscommissie toekomstig aandeelhouderschap (tijdelijke commissie)

5.200

  1. Met ingang van 1 februari 2017 zijn de Remuneratiecommissie en de Selectie- en benoemingscommissie samengevoegd.

De vaste onkostenvergoeding bedraagt € 1.150,– per jaar.

  1. De leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen worden aangemerkt als ‘key management personnel’ op grond van de bepalingen in IAS 24 ‘Related Party Disclosures’.
  2. Dit is een onderdeel van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Voor een overzicht van de geassocieerde deelnemingen en joint ventures wordt verwezen naar het in deze jaarrekening opgenomen 'Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen'.

2017

2016

Aandeel in het resultaat na belastingen

-1

7

Resultaat uit desinvesteringen

1

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

Totaal

-

7

Financiële baten

De financiële baten betreffen voornamelijk rentebaten van een op 27 januari 2017 afgesloten marktconforme financieringsovereenkomst tussen N.V. Eneco Beheer en destijds Eneco Holding N.V. (thans Stedin Holding N.V.) en rentebaten van een lening met betrekking tot de financiering van een joint venture.

Financiële lasten

2017

2016

Rentelasten

23

7

Oprenting voorzieningen

2

2

Overig

4

1

Totaal

29

10

Voor de gemiddelde rentelast van de leningen wordt verwezen naar toelichting 27 ‘Rentedragende schulden’.

Belastingen over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Eneco Groep N.V. is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast vormt de enige dochter N.V. Eneco Beheer met vrijwel al haar Nederlandse dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met aan het hoofd N.V. Eneco Beheer. De specificatie van de belastingen over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:

2017

2016

Actuele belastinglasten/-baten

51

31

Mutatie uitgestelde belastingen

-42

-15

Correctie uitgestelde belasting voorgaande jaren

-

-2

Belastingen over het resultaat

9

14

In 2017 zijn de klant-activiteiten in België - vooral energielevering aan consumenten en zakelijke klanten – geherstructureerd. De fiscale winst die hierdoor is gerealiseerd wordt volledig gecompenseerd door de nog beschikbare fiscale verliescompensatie. Deze transacties hebben geleid tot fiscaal afschrijfbare activa die volgens de IFRS-regels niet verwerkt worden in de geconsolideerde balans van de Groep. Het gevolg hiervan is dat in de geconsolideerde 2017-cijfers een uitgestelde belastingvordering van € 22 mln is opgenomen die via de ‘mutatie uitgestelde belastingen' ten gunste van het resultaat is gebracht.

De mutatie uitgestelde belastingen in de tabel hierboven is inclusief vrijval van te amortiseren Energie Investeringsaftrek van € 4 mln. (2016: afname € 4 mln.).

De specificatie van de actuele belastinglasten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:

2017

2016

Resultaat voor belasting

136

117

Deelnemingsvrijstelling

-6

-39

Fiscaal niet-aftrekbare kosten

13

10

Fiscaal afwijkende afschrijving

55

48

Fiscaal afwijkende dotatie voorzieningen

-2

-10

Correctie resultaat voorgaande jaren

-6

-2

Resultaat inzake transactie binnen de Groep

86

-

Inhaalregeling buitenlandse verliezen

39

-

Overige

1

1

Fiscaal resultaat

316

125

Verliescompensatie

-114

-

Fiscaal belastbaar bedrag

202

125

Nominaal belastingtarief

25,0%

25,0%

Actuele belastinglasten

51

31

De specificatie van de effectieve belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen uit voortgezette activiteiten is als volgt:

2017

2016

Nominaal belastingtarief

25,0%

25,0%

Effect van:

- Deelnemingsvrijstelling

-1,1%

-8,4%

- Fiscaal niet-aftrekbare kosten

2,4%

2,1%

- Fiscale stimuleringsmaatregelen (Energie-investeringsaftrek)

-2,9%

-4,5%

- Inhaalregeling buitenlandse verliezen

7,1%

- Mutatie latente belastingvorderingen

-17,1%

- Correctie resultaat voorgaande jaren

-1,1%

- Investeringsaftrek en verrekenbare verliezen buitenland

-5,1%

- Overige

-0,4%

-2,2%

Effectieve belastingdruk

6,8%

12,0%

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

In 2016 zijn de netwerk- en engineeringsactiviteiten (bestaande uit de vennootschappen CityTec B.V., Joulz Energy Solutions B.V., Stedin Diensten B.V., Stedin Netbeheer B.V., Utility Connect B.V. en hun dochtervennootschappen, de "Netwerkgroep"), geclassificeerd als een beëindigde bedrijfsactiviteit ten behoeve van de splitsing van destijds Eneco Holding N.V. (thans Stedin Holding N.V.) per 31 januari 2017 in een energie- en een netwerkbedrijf. Voornoemde vennootschappen zijn in januari 2016 en juli 2016 overgedragen aan destijds Eneco Holding N.V. Tevens zijn in november 2016 de adviesactiviteiten (Ecofys) verkocht. De resultaten hiervan tot het moment van overdracht zijn gesaldeerd gepresenteerd als 'resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten'.

Hieronder is de winst- en verliesrekening samengevat voor de beëindigde bedrijfsactiviteiten. Voor 2016 betrof dit:

  • zes maanden voor Stedin Diensten B.V. en Stedin Netbeheer B.V. en hun dochtervennootschappen;
  • één maand CityTec B.V., Joulz Energy Solutions B.V. en Utility Connect B.V. en hun dochtervennootschappen; en
  • (ruim) tien maanden voor Ecofys Investments B.V.

2016

Opbrengst energietransport en energie gerelateerde activiteiten

494

Inkoop energietransport en energie gerelateerde activiteiten

-69

Brutomarge

425

Overige opbrengsten

48

Brutomarge en overige opbrengsten

473

Kosten

-356

Bedrijfsresultaat

117

Financiële baten en lasten

-3

Resultaat voor belastingen

114

Belastingen

-25

Resultaat na belastingen

89

De afstoting van de netwerk- en engineeringsactiviteiten in 2016 heeft niet geleid tot een afwaardering of winst. Voorafgaand aan de classificatie als beëindigde bedrijfsactiviteiten is getoetst in hoeverre de boekwaarde van deze activagroep verminderd diende te worden met een bijzondere waardevermindering. De reële waarde verminderd met verwachte overdrachtskosten van de af te stoten activagroep op overdrachtsdatum was niet lager dan de boekwaarde.

Voor de netwerk- en engineeringsactiviteiten was de herwaarderingsreserve van de gereguleerde netwerken in de niet-gerealiseerde resultaten opgenomen. Deze herwaarderingsreserve is in 2016 vrijgevallen ten gunste van de ingehouden resultaten. De netwerk- en engineeringsactiviteiten bevatten geen niet-gerealiseerde resultaten die via de winst- en verliesrekening moeten worden afgewikkeld.

Overheidssubsidies

De specificatie van de overheidssubsidies die ten gunste van het resultaat zijn gebracht is als volgt:

2017

2016

Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP-regeling)

40

81

Energie-investeringsaftrek (EIA)

4

5

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

94

55

Overige overheidssubsidies

1

2

Totaal

139

143

De overheidssubsidies hebben betrekking op de voortgezette bedrijfsactiviteiten.

sVorige paragraaf:
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
sVolgende paragraaf:
Toelichting op de geconsolideerde balans