Geconsolideerde winst- en verliesrekening

x € 1 mln.

Toelichting

2017

2016

Opbrengst energielevering en energie gerelateerde activiteiten

3

3.309

2.642

Inkoop energie en energie gerelateerde activiteiten

2.303

1.815

Brutomarge

1.006

827

Overige opbrengsten

4

46

104

Brutomarge en overige opbrengsten

1.052

931

Personeelsbeloningen

5

242

211

Uitbesteed werk en andere externe kosten

374

355

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële vaste activa

13

214

218

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties immateriële vaste activa

14

56

32

Overige bedrijfskosten

8

9

Bedrijfskosten

894

825

Bedrijfsresultaat

158

106

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

7

-

7

Financiële baten

8

7

14

Financiële lasten

9

-29

-10

Resultaat voor belastingen uit voortgezette activiteiten

136

117

Belastingen

10

-9

-14

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

127

103

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (netwerkactiviteiten)

11

-

89

Resultaat na belastingen

127

192

Resultaatverdeling:

Resultaat toe te rekenen aan minderheidsaandeelhouders

-

-

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Eneco Groep N.V.

127

192

Resultaat na belastingen

127

192

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

x € 1 mln.

Toelichting

2017

2016

Resultaat na belastingen

127

192

Aanpassingen voor:

Niet-gerealiseerde resultaten die niet via de winst- en verliesrekening worden afgewikkeld

Aanpassing geherwaarderde waarde netwerken gereguleerd

-

-25

Herwaardering van toegezegd-pensioenregelingen

-1

-

Niet-gerealiseerde resultaten die wel via de winst- en verliesrekening worden afgewikkeld

Translatieverschillen

-6

-14

Ongerealiseerd resultaat kasstroomafdekkingen

24

-28

-80

Uitgestelde belastingverplichtingen kasstroomafdekkingen en afdekking netto-investering in buitenlandse entiteiten

24

6

20

Aandeel in niet-gerealiseerde resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures, na belasting

1

-

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-28

-99

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

99

93

Resultaatverdeling:

Minderheidsaandeelhouders

-

-

Aandeelhouders van Eneco Groep N.V.

99

93

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

99

93

Geconsolideerde balans

Informatie over de balans

Toelichting

Per 31 december 2017

Per 31 december 2016

Vaste activa

Materiële vaste activa

13

2.538

2.499

Immateriële vaste activa

14

976

282

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

16

111

60

Uitgestelde belastingvorderingen

17

27

5

Financiële vaste activa

- Afgeleide financiële instrumenten

18

65

90

- Overige financiële vaste activa

19

111

76

Totaal vaste activa

3.828

3.012

Vlottende activa

Activa aangehouden voor verkoop

20

214

12

Immateriële activa en voorraden

58

52

Handelsdebiteuren

21

650

500

Actuele belastingvorderingen

7

3

Overige vorderingen

22

244

996

Afgeleide financiële instrumenten

18

190

155

Liquide middelen

23

465

343

Totaal vlottende activa

1.828

2.061

TOTAAL ACTIVA

5.656

5.073

Groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Eneco Groep N.V.

24

2.866

3.118

Minderheidsbelangen

24

3

3

Totaal groepsvermogen

2.869

3.121

Langlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen

25

10

7

Overige voorzieningen

26

94

72

Uitgestelde belastingverplichtingen

17

306

187

Afgeleide financiële instrumenten

18

45

56

Rentedragende schulden

27

453

388

Overige schulden

28

117

110

Totaal langlopende verplichtingen

1.025

820

Kortlopende verplichtingen

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

20

9

9

Personeelsvoorzieningen

25

7

6

Overige voorzieningen

26

7

7

Afgeleide financiële instrumenten

18

181

129

Rentedragende schulden

27

282

27

Actuele belastingverplichtingen

52

-

Handelscrediteuren en overige schulden

28

1.224

954

Totaal kortlopende verplichtingen

1.762

1.132

TOTAAL PASSIVA

5.656

5.073

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

x € 1 mln.

Toelichting

2017

2016

Resultaat na belastingen

127

192

Aanpassingen voor:

- Financiële baten en lasten in het resultaat

8.9

22

-1

- Belastingen ten laste van het resultaat

10

9

39

- Resultaat geassocieerde deelnemingen

-

-7

- Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële vaste en
immateriële activa

13.14

270

362

- Resultaat bij verkoop materiële en immateriële vaste activa

2

7

- Mutatie werkkapitaal

35

288

-113

- Mutatie voorzieningen, afgeleide financiële instrumenten en overige

35

-154

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

753

325

Ontvangen dividend van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

4

8

Betaalde rente

-17

-10

Ontvangen rente

4

-

Ontvangen (-betaalde) vennootschapsbelasting

-8

-30

Kasstroom uit operationele activiteiten

736

293

Nieuw verstrekte leningen

-8

-25

Aflossing verstrekte leningen

2

-

Acquisitie dochterondernemingen (netto)

-459

-24

Desinvestering dochterondernemingen (netto)

2

-

Acquisitie joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

16

-32

-1

Desinvestering joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

16

-

-

Investeringen materiële vaste activa

13

-142

-298

Desinvesteringen materiële vaste activa

13

3

9

Investeringen immateriële vaste activa

14

-14

-6

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-648

-345

Dividendbetalingen

-

-

Aflossing langlopende rentedragende schulden

27

-52

-34

Aflossing kortlopende rentedragende schulden

-25

Nieuw verkregen langlopende rentedragende schulden

27

118

218

Nieuw verkregen kortlopende rentedragende schulden

25

Aankoop belang minderheidsaandeelhouders

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

66

184

Mutatie liquide middelen

154

132

Saldo liquide middelen per 1 januari

23

343

211

Translatieresultaat liquide middelen dochterondernemingen

-1

Saldo liquide middelen inkrimping consolidatiekring

-31

-

Saldo liquide middelen per 31 december

23

465

343

In het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor 2016 zijn ook kasstromen opgenomen inzake de beëindigde bedrijfsactiviteiten. Voor verdere informatie, raadpleeg de toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht.

Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen

x € 1 mln.

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Eneco Groep N.V.1

Minder- heids- belangen

Totaal groeps- vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal

Agio-reserve

Herwaar- derings- reserve

Reserve translatie- verschillen

Reserve kasstroom afdekkingen

Inge- houden resultaten

Onverdeeld resultaat

Totaal eigen vermogen

Per 1 januari 2016

122

34

779

15

90

5.170

264

6.474

4

6.478

Resultaat na belastingen 2016

-

-

-

-

-

-

192

192

-

192

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-25

-14

-60

-

-

-99

-

-99

Totaal gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-25

-14

-60

-

192

93

-

93

Winstbestemming 2015

-

-

-

-

-

264

-264

-

-

-

Uitkering aan Stedin Holding N.V. (dividend in natura)

-

-34

-

-

-

-3.415

-

-3.449

-

-3.449

Afstoten activiteiten Netwerkgroep

-

-

-735

-

-

735

-

-

-

-

Reclassificatie afschrijving netwerken gereguleerd (na belastingen)

-

-

-19

-

-

19

-

-

-

-

Wijziging in belang minderheidsaandeelhouders

-

-

-

-

-

-

-

-1

-1

Totaal transacties met (voormalig) eigenaren van de vennootschap

-

-754

-

-

-2.397

-264

-3.449

-1

-3.450

Per 31 december 2016

122

-

-

1

30

2.773

192

3.118

3

3.121

Resultaat na belastingen 2017

-

-

-

-

-

-

127

127

-

127

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-7

-20

-1

-

-28

-

-28

Totaal gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-7

-20

-1

127

99

-

99

Winstbestemming 2016

-

-

-

-

-

192

-192

-

-

-

Dividend aan Stedin Holding N.V.

-

-

-

-

-

-351

-

-351

-

-351

Inbreng N.V. Eneco Beheer per 30 januari 2017

-122

2.781

-

-

-

-2.613

-46

-

-

-

Totaal transacties met (voormalig) eigenaren van de vennootschap

-122

2.781

-

-

-

-2.772

-238

-351

-

-351

Per 31 december 2017

-

2.781

-

-6

10

-

81

2.866

3

2.869

  1. Voor verdere informatie omtrent het eigen vermogen, in het bijzonder over de regel ‘Inbreng N.V. Eneco Beheer per 30 januari 2017’, raadpleeg toelichting 24 Groepsvermogen.
sVorige paragraaf:
Governance
sVolgende paragraaf:
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening